HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 845.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

l J
r .
b .
g. .
26 *
E Müne heeren Professoren,
Dat het mij een groote eer is, voortaan in Uwe rijen te zijn I
‘ opgenomen, behoef ik wellicht niet te verzekeren, maar gevoel ,
ë ik mij toch gedrongen U hier te zeggen. Ik beveel mij daarbij
ä in Uwe welwillendheid aan. ·
Müne heeren Pro/`essoren, leden cler Rechtsgeleercle Faculteit, r
Het gevoel, voortaan in Uw midden te zullen verkeeren, en
{ met U te mogen samenwerken, is voor mij een der aange- f
‘ naamste en aanmoedigendste gedachten bij de bekleeding van s
dit nieuwe ambt. Ik zeg dit met des te sterker overtuiging, ,
omdat ik heb mogen bemerken dat mijn komst U niet on- ,
welkom is; maar meer nog,_omdat ik van sommigen Uwer uit p
l geschriften, van anderen uit redevoeringen of gesprekken weet
ë dat er overeenstemming is tusschen Uwe gedachten en opvat-
l tingen omtrent de wetenschap van het recht, dat wij te onder-
` wijzen hebben, ­­ en ook de mijne. Het is eene eenheid als ·
deze, waardoor de arbeid eener faculteit zooveel vruchtbaarder I,
I kan zijn, en in deze eenheid hoop ik te worden opgenomen.
, Mijnen geëerden leermeester en promotor Houwnve niet meer Q
j in Uw midden te vinden, betreur ik meer dan ik zeggen kan.
l Hij zal er zeker van kunnen zijn, mag ik wel zeggen, dat zijne
leerlingen, thans leden der faculteit, de beteekenis van zijn
onderwijs in eere zullen houden.
l .
l Mijn voorganger tn clit ambt, ‘
Indien een andere opvolger dan ik op dit oogenblik voor U “
stond, wie ook, -­ hij zou U altijd minder te zeggen hebben, en _
I toch, U meer zeggen. Thans ware, geloof ik, bijna elk woord .
i U te veel en 1nij te weinig.
Slechts dit eene. Ik hoop dat het mij gegeven moge zijn,
den door U in Uw hoogleeraarschap vertegenwoordigden geest
vol te houden. En wanneer gij de vorige week, ook doelend
op de voortzetting van Uw onderwijs door eenen ander, over
I