HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 847.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

25
schap meer en meer door. De groote uitingen van rechtsleven ,
en rechtswetenschap wijzen op een behoefte aan hetjuridische
idealisme, op eene herleving van de natuurrechtsgedachten.
Hierbij sluit zich de taak van de strafrechtspleging, om ook
{ tegenover het gemeenschapsbelang aan de persoonlijkheid steeds
recht te doen wedervaren, ten volle aan.
En zoo nevelig is deze gedachte niet, of ik vind haar in
deze stad reeds sinds bijkans drie eeuwen in steen gehouwen.
In de Vierschaar van het Raadhuis­Paleis op den Dam bevin-
den zich tegenover de rechterzetels twee marmeren beelden.
Het eene stelt voor de gestrenge Justitie, het ander de ma-
tigende Voorzichtigheid. Is ook hierin niet reeds uitgedrukt de
noodzakelijkheid om het eene beginsel in de rechtspleging hoog
te houden zoo goed als het andere? In de woorden welke onze
Vonnm. hierop dichtte, is het op hunnen trant niet minder
duidelijk gezegd:
De Vierschaer, daerze zit ten oordeele opgetogen,
Twee zuivre beelden ziet verschijnen voor haere oogen,
’t Rechtvaerdige gerecht, en de Voorzichtigheid:
Want alle Vierschaer doolt, die dit paer zustren scheit.
V Müneheereii Bcsiwwrdcfreii mn Stad en Universiteit,
­ Sta mij toe, U met een enkel woord de voldoening uit te
spreken van door U op deze plaats te zijn gesteld, en de hoop,
dat ik het mij opgedragen hoogleeraarsambt met goede uit-
` komsten zal kunnen vervullen. Ik wil U de verzekering geven,
dat de eischen welke ik daartoe aan mijzelven heb gesteld,
niet gering zijn. Onderrichting der jeugd, stichting der burgerij,
verlichting van ’t land, - zon het weidsche oogmerk zijn
geweest, dat deze schoone en geliefde stad bij de instelling harer
Doorluchtige Schele heeft gehad, en dat dan later bij de instand-
houding der Universiteit stellig niet is ter zijde gesteld. Moge
ik er in slagen, daarvan mijn deel te vervullen.