HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 914.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

i ix
. 23
; Staatsleer", de Ameening uit, dat de nieuwe strafrechtsschool j
· aan de idee der persoonlijkheid niet voldoende waarde zou toe-
, kennen, dat zij de strafrechtspleging geheel zou stellen in den
dienst der gemeenschap. Ik zou meenen dat hier moet worden
g onderscheiden, en dat dit verwijt in zijne algemeenheid zeker
onbillijk is. Een zekere tendens dier school kent ongetwijfeld
r van hoe schoon idealisme ook uitgaand, aan de eischen der
j maatschappij een te groot, aan de rechten van het individu
‘ een te gering gezag toe.
Wanneer deze tendens een te grooten nadruk legt op de
gevaarlijkheid, en de onverbeterlijkheid van sommige personen,
en dientengevolge onbeperkte beveiligingsmaatregelen, ja, geheele
verwijderingsmaatregelen gewettigd acht; wanneer zij in de ·
zoogenaamde psychische minderwaardigheid een reden ziet tot
voortdurende verpleging en bevoogding; wanneer zij de ver-
betering en aanpassing der verbetering geheel ter hand meent
te mogen nemen, en vol goed vertrouwen aan administratieve
I of geneeskundige autoriteiten de beslissing over de indivi-
dueele bewegingsvrijheid overlaten wil; ja, wanneer zij eigenlijk
gezegd het recht der gemeenschap tot elken preventieven
maatregel huldigt, en het ,,in dubio pro societate", ,,de be-
langen der gemeenschap gaan vóór", - dan, ja dan werpt zij
zich mijns inziens teveel tot maatschappelijke voorzienigheid
· op, en miskent de waarde van het vrije leven.
En waar zij de mogelijkheid mocht openen, dat in het gebied
der strafrechtspleging de begrippen van ziekelijkheid en abnor-
° maliteit zich meer en meer uitbreiden, ook daar zou zij te kort
komen in den eerbied voor de persoonlijkheid. Deze eerbied
toch gebiedt mijns inziens in de eerste plaats: de vooronder-
stelling en bevordering van eene gezond persoonlijke verant-
woordelijkheid.
Maar het programma der moderne school kan ook van andere
kanten worden bezien, en dan vind ik daar juist eene zeer
groote waardeering van de individueele rechten. Dan vind ik