HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 864.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

i i
21
Het is omdat die orde slechts voordeelig en vruchtbaar kan Q
zijn, wanneer zij is gekomen langs den weg der vrijheid, en ,
met volle erkenning van de menschelijke waardigheid.
T Ook de praktijk en wetenschap der strafrechtspleging staan i
dus voor het probleem van de paring dezer twee ideeen: per-
soonlijkheid en gemeenschap. En een ieder die daarbij betrok-
ken is, heeft zich van de waarde van beide beginselen overtuigd j
te houden. Hoe de vereeniging telkens zal kunnen worden
volgehouden, is niet met eene algemeene formule te bepalen.
_ Welke woorden men daartoe ook bezigt, steeds zullen die eene
_ ten volle bevredigende beteekenis slechts hebben voor hem, bij
wien ze zijn opgekomen. Ik voor mij meen dat met de aanbe-
veling van eene gezonde en hoogsmcmcle humcmitcif het meeste
is gezegd.
De bedoeling blijkt echter bij de zaken zelf. Dat bv. in het ._
procesrecht eene vereeniging kan bestaan is in den laatsten
tijd nog het duidelijkste aangetoond door het Cn1Pr>EN­proces,
voor den Engelschen Lord Chief Justice te London gevoerd. _
Wanneer men de oordeelvellingen over de wijze waarop dit
geding is afgewikkeld, in de vak- en dagbladen van alle landen
heeft gevolgd, dan heeft men van de meest uiteenloopende
zijden volle bewondering vernomen. Duitschers en Franschen,
· zoowel als Amerikanen prezen om strijd en met zekeren
afgunst de olympische rust en degelijkheid, waarmede de
’ ‘ geheele zaak aan alle kanten is belicht en bezien; het volle
recht dat aan alle verweersmiddelen van den beklaagde is
wedervaren; de weergalooze onpartijdigheid die het geding
heeft beheerscht. En toch heeft het nauwelijks enkele dagen
geduurd, en kon het reeds zeer korten tijd na de arrestatie
plaats hebben; toch is de straf nu reeds ten uitvoer gelegd.
»· De vraag, of het ,,schuldig" ten slotte terecht is gevallen,
kunnen wij niet beslissen, maar zeker is dat hier de straf-
rechtspleging naar alle kanten haar taak heeft vervuld, en een