HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 886.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

l
20
verbeterend of vernietigend, op den overtreder der strafwet of
op dengene die het dreigt te worden. Zij heeft een beschavende,
opvoedende kracht te zijn, voor het gansche volk.` Er is 1nis­
A schien geene uiting van de staatsmacht, die aanschouwelijker,
suggestiever en algemeener werkt, dan juist de strafrechtspleging. v
Hare manieren, hare kaiaktertrekken, hare methoden, hare ··,
instellingen kunnen elks aandacht gaande maken. Dan is het,
dat dit staatsgezag kan doen zien, dat ook de gemeenschap niet
l behoeft te zijn en niet wil zijn ,,de groote egoist", de Leviathan,
- doch ook anderer rechten en belangen weet te eerbiedigen,
desnoods met opoiïering van hetgeen in haar onmiddellijk
eigen belang of dat van enkele harer leden geboden is. Het '
zijn gemeenlijk de heffe of de slechtsten des volks, die
alsnu voor de overheid komen te staan. Aan haar dan,
hoogheid te stellen tegenover de minderwaardigheid of de on-
verschilligheid van den beklaagde en zijne genooten; zelfbe-
heersching, gematigdheid, verdraagzaamheid, ja vergevingsge-
l zindheid, tegenover het spel der hartstochten, dat zich in de
wereld der misdaad pleegt af te spelen; fatsoen en billijkheid
i tegenover ordeloosheid en minachting voor de rechten van anderen.
i Ernstige gestrengheid zal zij daartoe waarlijk niet behoeven
i te ontberen. Dubbel zal zij den lieden hun plicht en verant-
woordelijkheid kunnen voorhouden. Maar zoozeer als de wel-
l denkende ouder zich er steeds op zal toeleggen zijn gezin te ,
leiden met bezadigdheid en beschaving, zoozeer heeft ook van
i de strafrechtspleging een invloed van kultuur en eerbiediging ­
der persoonlijkheid uit te gaan. '
, In dien zin is terecht gezegd geworden, dat de staat der
strafrechtpleging bij een volk een onbedrieglijken maatstaf van
zijn kultuurtoestand oplevert.
In deze bestemming ligt mijns inziens de sleutel van het
raadsel, waarom zoo menige trek in de strafrechtspleging niet .­
direct voor de handhaving der rechtsorde bevorderlijk blijkt
en waarom dit regelmatig doorgaat.