HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 911.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

19 ‘
goeder trouw, toen zij de revolutionnaire uitzonderingsrecht ,
banken werken liet (1793-1795), welke de rijen van gearre- l
steerden, -­ bij vergissing of niet ­­ zonder vormen, zonder Q
onderzoek, zonder verdediging, binnen het half uur naar de j
guillotine verwezen, omdat het ,,salut public" dit heette te
. eischen. Dit deed ook, ~ want alle richtingen kunnen elkander
g hier ontmoeten, -· de moderne hervormer die een algemeene
X ,,Verbrechens­paragraf" voorstelde, waardoor de rechter, zonder ,
N meer, elke hem onbehoorlijk voorkomende menschelijke hande-
ling zou kunnen straffen. En dit deed ook de Belgische ambtenaar
van het openbaar ministerie 1), - zeide ik niet dat alle rich-
tingen hier kunnen samenkomen, - die laatstelijk in een i
wetenschappelijk blad pleitte voor invoering der preventieve
hechtenis als regel, in plaats van als uitzondering; voor instel-
ling van een openbaar straf-register ter waarschuwing van het
publiek; afschaffing van verzachtende omstandigheden, van
hooger beroep, van de gratie en voorwaardelijke invrijheid-
stelling, ’t geen alles slechts ,,bescherming der schuldigen"
heeten mag. Dit doet een ieder die het afschrikkingsdenkbeeld
te sterk naar voren brengt, ­- welks wezenlijke kracht hij
daarbij bovendien overschat; ­- of die de-humaniteitsbeweging
in de strafrechtspleging zonder meer veroordeelt, daar zij de
rechtsorde bedreigt.
Het ideaal van eene dergelijke rechtsorde echter laat denken
aan de beroemde schilderij van den sneeuvvigen Sjipka-pas, waar
‘ in den Russischen­Turkschen oorlog ,,alles rustig" kon worden
r gemeld, ­- maar omdat de mannen er waren doodgevroren.
De taak der strafrechtspleging in de samenleving is eene
andere, veel omvangrijkere en veel grootschere, dan enkel de
schuldigen te betrappen en te straffen, de orde te bewaren.
Zij is in de maatschappij meer dan een ordenende kracht;
en zij heeft niet alleen hare middelen te richten, afschrikkend,
1) Revue de Droit Pénal et de Criminologie. Sept. 1908: Le crime
- et la protection de la Société, par R. Simons, procureur du roi.