HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 889.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

18
Deels rechtstreeks, deels door de Fransche wetgeving heen,
hebben zich ook in ons eigen rechtswezen de sporen van der-
gelijke invloeden doen gelden. Ik noem als voorbeelden het in
zijne algemeenheid onhoudbare verbod van de verbetering der
dagvaarding tijdens het geding; en den te forineelen plicht van
den Hoogen Raad om ook in beteekenislooze gevallen van '
wetschending, de cassatie toe te passen. Men zou er nog de te
nauwe formuleering van bepaalde delicten, bv. van de heling Q
bij kunnen noemen.
Dergelijke omstandigheden hebben inenigerlei bezwaar. Niet
alleen dat zij de werkzaamheid der rechtspleging kunnen lam
leggen; ook geven zij die rechtspleging den schijn van iets
onredelijks en onernstigs; of wel zij dwingen den rechter, indien
hij aan deze bezwaren ontkomen wil, tot eene gedwongene,
willekeurige en elastische wetstoepassing, die alweder niet
bevredigend wezen kan.
Niet minder erg evenwel zijn de gevaren naar den anderen
kant, wanneer het directe belang der maatschappelijke orde
geheel naar voren wordt geschoven, en men door de hand-
having daarvan, door het betrappen en berechten der schuldigen,
de taak der strafrechtspleging geheel uitgeput acht.
Dan komt het er zoo licht toe, dat de persoonlijke belangen
en ook de beteekenis van den persoon geheel ondergeschikt
worden gerekend. Ja, opmerkelijk is, hoe dit zelfs niet alleen
wat den beklcmgcle betreft, geschiedt. Men denke slechts eens ,
aan de vrij hulpelooze en onaangename positie, die de beleedigde ,
partij in het tegenwoordige strafgeding pleegt in te nemen; of
aan de onverschilligheid, die de hedendaagsche strafrechtspleging
aan den dag legt voor wat voor menigeen de hoofdkwestie is:
of er voor wordt gezorgd dat de door het delict getroffene
zijn schade van den delinquent vergoed krijgt.
Aan het gemeenschapsbelang wordt dan het monopolie
toegekend.
Maar dit deed de Fransche Nationale Conventie, geheel te