HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 904.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

i
17
gewone leven uit ’t gezicht verdwenen, ­- zoodat er in geen
opzicht veel goeds van uit kon gaan.
Een ander bewijs leverde mij het Amerikaansche strafproces- ,
‘ wezen, dat onder een veel te ver doorgevoerd individualisme l
, lijdt. Behalve de wezenlijke rechten van den beklaagde zijn
daar ook de formeele tot de spits gevoerd. Elke verschrijving
E in de stukken, elke verspreking van rechter of jurylid bij de
behandeling, kan tot een vrijspraak of tot een vernieuwde be- ,
’ handeling aanleiding geven. De rechtsmiddelen zijn bijna tot in l
het onbeperkte doorgevoerd, en verwekken een algemeene klacht
over "the law’s delay". De lastige eischen bij de samenstelling
van eene jury geven den beklaagde bijwijlen het middel in de
hand eene zaak maandenlang, of ad mlcmclas graccas op te
schuiven. Zoo wordt de eerbied voor de rechtspleging waarlijk
niet vermeerderd, en het is dan ook eigenaardig, dat de sterkste
drang naar hervorming uit de juristenwereld zelf voortkomt, als
wier voorganger president TAFT een vermaarde Boodschap
over dit onderwerp uitgevaardigd heeft. Onder de bevolking
‘ · schijnen evenwel nog de instincten te leven der oude puriteinsche
landverhuizers, waarvan de eersten, na hun verblijf te Leiden,
, naar de nieuwe wereld vertrokken, en die ook ten deele onze
l geestelijke voorouders zijn. Eene wereldbesehouwing als de
hunne is het, die ongetwijfeld tot zulke overdreven toestanden in
A het reehtsleven leiden moest. De levensleer der oude puri­
teinen was bij uitstek individualistisch, ja, anarohistiseh. De
· mensch is op zijn eigen wil en geweten aangewezen. Door
geen dwang of overheid mag daarop invloed geoefend worden.
Men staat naast, niet boven elkaar in de samenleving. Magi-
straten en ambtenaren zijn op machtsmisbruik uit en be-
hooren achterdoohtig behandeld te worden. Slechts de in alge-
meen overleg vastgestelde wet kan den burger binden, en moet
tot op het laatste stipje toe worden vastgehouden. Een groot
deel van de traditioneele Amerikaansche common law bleek
· mij nog door deze gevoelens beheerscht.