HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 879.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

x
16
de Nationale Vergadering de lijken van twee opgehangenen
aan hunne familie had teruggegeven voor eene eerlijke be-
grafenis. En smalenderwijs zegt dan deze noblc dkmcicn rrégime:
,,de nieuwe tijd schijnt ons waarlijk ook al te verplichten om n
de lijken der gehangenen te eeren!" Men ziet het fijn besneden i
gepoederde hoofd, waarin deze verbaasde spot geboren werd,
voor zich. Bovendien bedacht hij nog, dat deze tegemoetkomend-
heid, aan den dooden gehangene bewezen, staatsgevaarlijk
werd, omdat wellicht anderen er nu minder tegen zouden l
opzien, gehangen te worden. En toch lag in dat eeren ook
van den gehangene, voor de mannen van den nieuwen tijd een
symbool van het ontzag, dat zij in de samenleving voor elke
menschelijke persoonlijkheid bewaard wilden zien. De afschrik-
kendo werking, die traditioneel aan het op horden rondslepen
der lijken werd toegekend, bracht men daaraan gaarne
ten offer.
En nemen wij ten slotte den bloeitijd van het liberalisme in
Engeland, in de 19de eeuw. Onder de bezieling der Benthamsche
school en onder den invloed eener geweldige publieke opinie, ` '
hebben de jaren van 1820-1870 daar te lande eene algeheele
herziening en tempering der strafrechtspleging gebracht. Her- ;
vormingen, welke men ginds ook uit het oogpunt van de
rechtsorde tot dusverre geenszins berouwt en die in meer of
min bescheidene mate ook elders zijn gevolgd. Zoo sterk schijnt .
daarvan de invloed, bij voorbeeld ten onzent, te zijn geweest,
dat de rechters het aannemen van verzachtende omstandigheden `
van uitzondering tot regel maakten, en voor den beklaagde onder
de 40 zijn ,,jeugdigen leeftijd", voor dien boven de 40 zijn
,,gevorderde jaren" als zoodanig aanmerkten.
Overdrijving en gevaarlijke overdrijving is natuurlijk ook in
deze richting lang niet uitgesloten. Er zijn in het straf- en
gevangeniswezen phases geweest, die terecht als eene ver-
keerde en ziekelijke philanthropie zijn gekenteekend; waarbij
de misdadiger werd geïdealiseerd en de verhoudingen van het ’