HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 918.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

M 13
· strijdt, en die de rechter in eersten aanleg, met deze belangen
' Z bovenal begaan, met zorg aanvaardt. l
· Wat de tenuitvoerlegging der straf betreft, schijnt het al i
j evenzoo. Wees niet onlangs de Duitsche statistiek op de merk-
waardige regelmatige vermindering der door de rechters uit-
gesproken straffen? Stelde niet dezer dagen een hooggeplaatst
» oud-magistraat ook ten onzent deze daling der strailnaat vast?
2 Moeten niet de doodstraf, of de oude ,,inkerkering wegens
i enkele verdenking", afdoender middelen tegen den vijand der
' maatschappij worden gerekend, dan de zorgzaam gereguleerde
cellulaire insluiting, dan de lichtere straffen van dezen tijd?
- Ik stel de vraag, of voor de theorieen en opvattingen, zooeven
i genoemd, dit alles slechts bijkomstigheid, uitzonderingspunt is.
- Hier is een lange reeks van karaktertrekken, waardoor het
aan de strairechtspleging toegekende doel veeleer wordt tegen-
gewerkt dan bevorderd. Zij bemoeilijken het vinden, het treffen
T van hem die onrecht beging. Zij stellen de rechtsorde bloot.
" Toch zijn zij onafscheidelijk in de strafrechtsplegingingeweven.
En niet alleen, men vergisse zich niet, om enkele misbruiken
W te keeren, - maar omdat zij als normale bestanddeelen eener u
behoorlijke strafrechtspleging worden aanvaard. Ja, zij breiden
zich uit, - elke nieuwe wetgeving brengt nieuwe stappen op
« den aangewezen weg.
i ` Men kan van dit alles slechts eene verklaring geven, en men
I kan, wat meer zegt, ook slechts een goeden grondslag krijgen
voor een te volgen strafrechtspolitiek, door het niet als neven-
verschijnsel te beschouwen, maar mede als hoofdzaak te
. erkennen. Theorie en ofiicieele leer mogen geheel vervuld zijn
5 van het ordenende element, de gemeenschapstaak, in de straf-
`rechtspleging gelegen, ­­ haar werkelijke wezen omvat méér.
Het omvat daarnevens, bij wijlen daartegenover, de erkenning
`van de waarde der persoonlijkheid, van den eerbied aan het
individu verschuldigd. Het doet zien, dat in de belangen der