HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 929.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

.
12
omdat zij de vrijheid doet hergeven aan lieden wier schuld te M
; vermoeden is, en wier gevaarlijkheid vaststaat. ·
Dan moet de scherpe examinatie met pijnbank en duim? ' A
schroeven; dan moeten de heele en halve vermoedens waarop ·
ten nadeele van den beklaagden recht kon worden gedaan; 'S
`l,§ dan moet een minder omstandig geregeld procesrecht als dat
van nog geen 100 jaar geleden, waarin voor bewijsmiddel kon
gelden deze schriftelijke verklaring van den arresteerenden »
sê politiebeambte: ,,de beklaagde ontkent, maar heeft een echt
schijnheilig gezicht"; dan moet dat alles afdoende zijn geweest i
om gevaarlijke sujetten onschadelijk te houden.
Voorts is daar de stelling ,,geen straf zonder uitdrukkelijke I
Z voorafgaande strafbepaling". Zij heeft van de strafwet gemaakt de J
àiï ,,Magna Charta" voor den overtreder. Juist dejongstgeborene en Z
teerste rechtsgoederen der samenleving laat zij echter daarbij · .
‘ soms aan den ruwen ingrijper prijs. Dit bleek b.v. toen de
E Duitsche rechters weigerden de opkomende electrische industrie P
te beschermen door den diefstal van electrische kracht als
strafbaar feit aan te merken. En dit ondervoer ook onze
1:;* burgerij tot hare schade toen voor een aantaljaren de flesschen­ ,
trekkerij vrij onverhoeds haar intrede deed, en goeddeels buiten
schot der strafwet bleek te liggen. ­­ Dan paste de vroegere
arbitraire macht van den juge toch beter bij de ordehand·
havende kracht van het strafrecht. "
En wanneer dan heden ten dage een rechter meenen mocht,
dat die vormen en bepalingen niet te nauw moeten worden ¥
genomen en dat het bovenal zaak is de wanorde het nimmer
van de orde te laten winnen, dan is daar te allen tijde de l
kritiek door de openbaarheid op zijne handelingen gericht; de
[ij, waarschuwende stem van den verdediger, tot bescherming van
den beklaagde gerechtigd; en dan zijn daar de rechtsmiddelen
en hoogere rechts-colleges, om dien willekeur tegen te gaan.
jl; Zoo kan het voorkomen, dat de hoogste rechter eene beslissing
hg geven moet, die met de plaatselijke belangen ten eenenmale


Er
tis ·
til