HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 944.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

, 11
l deze ordebewarende taak der strafrechtspleging weten te gewagen,
{ doet het werkelijke leven ons nog geheel iets anders zien.
I Door de geheele geschiedenis heen en ook heden ten dage
i bespeuren wij in de ontwikkeling der strafrechtspleging een
streven dat allerminst als onmiddellijke bevordering of hand-
N having der openbare orde kan worden verklaard; dat op het
bloote oog gezien, allerminst tegen de misdadigheid of den
misdadiger schijnt in te gaan; en dat allerminst geeigend lijkt,
om de rust en de veiligheid der maatschappelijke samenleving i
p in de hand te werken.
1 In de strafprocedure hebben zich langzaam maar zeker die
vele vormen en waarborgen ontwikkeld, welke inderdaad den
vlotten gang der justitie belemmeren kunnen. Reeds voor de
aanhouding van verdachten, de gevangenneming, de eerste
ondervraging en onderzoeking, de gerechtelijke instructie, gelden
beperkende bepalingen. Nog veel hinderlijker zouden zij zijn indien
niet in deze materie de bekende koets met de vier paarden nog
door sommige wetsartikelen bleek te kunnen heenrijden. En ver-
geleken bij sommige andere landen gaat het bij ons nog niet ver.
Engeland kent het verbod aan de politie eenen beklaagde zonder
I waarschuwing in verhoor te nemen; in Frankrijk en Duitsch­
, land gaat het er heen dat de beklaagde reeds van af zijne
arrestatie met eenen verdediger kan raadplegen om zijn verweer
te bepalen; en zoo zijn er voorbeelden te over.
Hoe is ook de beperkende regeling van het bewijsrecht niet
vaak een hinderpaal voor de reactie tegen het gepleegde onrecht,
Q van de strafrechtspleging verlangd. Niemand immers zal ont-
kennen dat menigmaal de vervolging of veroordeeling van eenen
i schuldige moet achterwege blijven, alleen omdat het ,,wettigc"
{ bewijs ontbreekt. Maar dan is daar ook nog de door de gansche
ontwikkeling der strafrechtspleging opkomende spreuk van het
l ,,in dubio pro reo" ,,in geval van twijfel moet ten gunste van
den beklaagde worden beslist". Een regel welker toepassing
zeker niet direct dienstig is voor de maatschappelijke orde,
è
I