HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 905.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

1
Q i
E
10
, Zoo zien wij dat voorts op den bodem dezer leerstellingen
i_ gemakkelijk een zekere vereering van de staatsidee groeit. Bij j
ä; de strafrechtspleging wordt iedereen het gemakkelijkst etatist.
Dit is van ouds zoo geweest, sinds de overheid den strijd is i
jl gaan voeren tegen de eigen­hulp in de strafrechtspleging;
eerst alleen tegen buitensporigheden; toen langzamerhand het ·
geheel aan zich trekkend, en de individueele gezichtspunten
vrijwel terzijde stellend. De oude afschrikkingstheorie, die er
ii van uitging dat men de misdaad door gruwelijke exemplaire
ig straffen tegengaan kon, en dat men den veroordeelde als een
lijdend voorwerp mocht mishandelen om daardoor anderen af *
te schrikken, ­ die oude theorie berustte er ten slotte op, dat de
overheid den mensch mocht gebruiken voor hare politiedoel­
gi; einden. En nu heeft de historie wel aangetoond, dat dit af-
schrikkingssysteem niet dan povere resultaten oplevert. Dat
Li het ook eer verlagend dan verheffend werkt. Dat de afschrik-
kende straf in de verre verte op den achtergrond, zoo be-
trekkelijk weinig beteekent in den strijd, noodig voor zelfver-
winning en zelfbeheersching in het heden. Maar toch hoort men
ij; ook nog heden ten dage zoo vaak de stelling verkondigen, dat 1
{ de criminaliteit toeneemt, omdat de strafrechtspleging ver-
slapt, omdat de Staat zich niet weet te beschermen, omdat de
if aandacht te veel aan den beklaagde wordt gewijd, omdat den '
misdadiger geen vrees meer wordt ingeboezemd. Gesteld dat
dit juist is gezien, dan is het toch alweer een bewijs van de
opvatting omtrent de taak der strafrechtspleging, die ik zooeven
heb uiteengezet. I
U Het zou trouwens wel wonder wezen, indien in onze dagen,
jï waarin de rechten der gemeenschap zoozeer op den voorgrond E
Lt zijn gesteld, en de nadeelen van het individualisme zoo breed [
uitgemeten, indien in deze dagen de leeringen omtrent de Q
in strafrechtspleging niet ook in die richting waren gegroeid. j
En toch.
'ï Terwijl theorie, wetenschap en systeem van niet anders dan van
i.·= ë
V ' l

jl
rä ë