HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 914.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

9
met den gestelden stand van zaken strijdige handelingen, het
opkomen tegen lieden die dergelijke handelingen begaan.
Zoo vatten de mannen van de practijk gemeenlijk hunne
werkzaamheid op, en meenen dan dat met de berechting van
het strafbare feit, met de tenuitvoerlegging der straf, de
arbeid is vervuld. Ook in de meest uiteenloopende theorieen
wordt dit heden ten dage vooropgesteld. Zij die het geloof
huldigen aan eene vergelding van op de goddelijke wereldorde
gemaakte inbreuken; of wel die met de Hegeliaansche dialek-
tiek de straf als een rechtsherstel in de samenleving bezien
tegenover het gepleegde onrecht; zij die spreken van een schok
in het rechtsbewustzijn der burgerij, die door de bestraffing
van den misdadiger te niet gedaan worden moet; of van eene
verstoring der wereldharmonie, die behoort te worden hersteld,
- bij hen allen vindt men het denkbeeld terug: de ge1neen­
schap komt op tegen den enkeling die haar hindert, die haar
wezen verstoort. Ook bij de samenstelling van ons Nederlandsch
strafwetboek klonk het beginsel, dat door de strafrechtspleging
de maatschappij zich tegen de krenking harer belangen heeft
te verzetten.
De moderne maatschappelijke verweerstheorieen gaan in dit
opzicht stellig geene andere richting uit. Voor haar heet de straf
geheel en al een der middelen om de gemeenschap te bescher-
men. En wanneer zich op deze grondslagen het systeem van
moderne verbeterings- en beveiligingsmaatregelen ontwikkelt,
dan zien wij daarin weer nog eene verdere doorvoering van
' den strijd tegen rechtsverstoring, onrust, onveiligheid, tegen
krenking van vaststaande persoonlijke en maatschappelijke
belangen, -­ een strijd die haar toppunt bereikt in de ver-
trouwende leuze: het strafrecht heeft te werken aan zijne
eigen overbodigheid, want het heeft ons te brengen een staat
E zonder misdaad. ,, De straf is noodzakelijk om de rechtsorde in stand
' te houden", zegt FRANS van Liszr, ,,en deze rechtsorde is onmis-
baar voor den Staat als den hoogsten vorm van samenleving".
l
u