HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 898.24 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

ä is
wetgevingswijze tot stand gekomen, aan tal van rechters en
ambtenaren ter uitvoering toevertrouwde strafrecht, waar de
veelheid van opvattingen en drijfveeren voor het tasten ligt.
Zoozeer als het een ijdele arbeid is gebleken andere grondver-
ïi schij nselen van het kultuurleven, den staat, den privaateigendom,
in bepaalde en algemeen aannemelijke formules samen te vatten
en te verklaren, zoomin zal dit met de strafrechtspleging T
j mogelijk zijn. En een bekend gezegde varieerend zou men kunnen
gl zeggen: welke strafrechtstheorie men aanneemt, dat hangt er
i ten slotte van af, wat voor mensch men is.
Aldus de zaak beziende, zal men ook moeten erkennen, dat
het niet ’t enkele abstracte stmfrcchzf is, ’t welk in de eerste
V plaats onze aandacht vraagt, en over welks grondslagen wij
hebben te philosopheeren, doch de sM·afv·cchtsplcging in haar
geheel, zooals zij zich in het volksbestaan voordoet. Niet het
Q strafwetboek of de strafrechtsdogmatiek, reglementen en ver-
ordeningen zijn als zoodanig elementen van de samenleving,
doch de politie en de justitie, de strafrechtspraak, het straf ‘
,2 proces, zooals zij in de werkelijkheid bestaan. De strafinstellingen
,§ en maatregelen, welke ten slotte dit alles besluiten, en welke
in de wetenschap al te vaak, ja soms zelfs in de rechtspractijk
als zaken van ondergeschikt belang worden beschouwd, terwijl
zij toch in waarheid zijn de knoopen die op het geheel worden
gelegd.
li Zoo zien wij dan voor ons dit omvangrijke, samengestelde ,_
Q en geweldige werktuig, dat daar dag en dag zich gelden doet;
de bedrijvers van zware misdrijven zoowel als degenen die
l lichte of ernstigere overtredingen hebben begaan, tot zich trekt
_, om aan hen te doen wat recht is.
Vraagt men welke taak nu in het algemeen aan deze van ,
staatswege uitgeoefende strafrechtspleging wordt toegedacht, E
N, dan heet het de handhaving, of zoo noodig het herstel der
rechtsorde, der maatschappelijke regelmaat. Het tegengaan van
er l
"

ïsé
ll.
ii 1