HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 98

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 10.15 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

. ‘
. ‘ t
fi
<
pl
il l
· ll
j reiden den wetensehappelijken grond, waarin de wetenschappen der andere
` i faculteiten geworteld zijn, die dáárom niet mogen gelijkgesteld worden "
E met de vakscholen van ingenieurs en militairen, die uitsluitend een prak-
tisch doel beoogen, omdat het mede haar roepinglis het kanaal te zijn
­. tusschen de wetenschap en het maatschappelijk leven. E
IG). (Ald.) Hetgeen men noemt jus mzzfumle en zfáeologia mufumZz'.s zgn
y zusterwetenschappen. Beidejbewegen zich in het onderzoek naar de diepste
gronden van het zedelijk leven der menschen. dat in het ééne meer als E
l *f maatschappelük , in het andere meer als godsdienstig leven wordt beschouwd, .
doch immer alzoo, dat God als de oorsprong van beide wordt gedacht.
[ Beide zijn dus gegrond in de ethiek, welke wetenschap zoo wel philoso-
phisch als theologisch kan beschouwd worden, zonder dat beide beschou-
wingen elkander noodwendig uitsluiten. Eene philosophische Ethiek is,
E E U `bewust of onbewust, van zelve gedragen door de christelijke idee
3 (zelfs Schopenhauer kan haar in zijne Ethiek niet geheel verloochenen); en de
1 christelijke ethiek kan zich niet meer vergenoegen met het wettisehe stand-
punt der vroegere ,,moraal ," maar moet het ideaal beschrüven der mensehelijke (
natuur, zoo als dit in Christus verschenen is. ~ Ook op historisch gebied V
. ontmoeten zich de juridische e11 dc theologische faculteiten. Of zou men i
het jus gemfium kunnen doceeren of de politische geschiedenis beschrijven .
en de kerk kunnen ignoreeren? En is er eene kerkgeschiedenis mogelijk
` zonder de veelvuldige en zoo gestadig veranderende verhoudingen tusschen {
l _ Kerk en Staat,` die de geheele geschiedenis beheersehen, ter sprake te
t i brengen? ‘
I H). (Bl. 39). T. a. p. S. 566. _
,l IS). (Ald.) Prof. Land: t. a. p., bl. T3. l
E , Evenzoo Prof`. Palmer te Tiibingen (art. ,,Seminariën" in Herzog’s Real-
~ eneyclopädie. ,,So wenig der Staat die Religion macht, so wenig macht l
( er die Wissenschaft, die Kunst etc; er hat fiir alle diese Dingc nur Itaum ’
` _ . zu schaiïen, dass sie sich so frei entwiekeln können, wie es ihre Bestimmung
‘ ist und das Wohl des ganzen Volkes erheischt." ‘
‘ l
' l
§ .