HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 94

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 10.62 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

'
‘ _ 7
T
onder den keurvorst Frederik werde11 Universiteiten, geene Seminariën.
ll Ongeveer te1·ze1fder tijd stelde het Trentsche co11cilie het geheele theologische
_` onderwijs in handen der bisschoppen. . ,
,,DerGrund liegt darin, dass es innerhalb des Protestantismus eine speci-
fisch­klerikale‘ Erziehung gar nicht gibt." Ook de Prediger­Seminariën,
tegenwoordig aan sommige duitsche Universiteiten toegevoegd, te Tübingen,
AJ Heidelberg, of ook wel buiten deze opgericht. als te Wittenberg, schijnen t
_ F aan het doe] van zelfstandig praktisch onderwijs niet te beantwoorden en
_ “*’ i een kwijnend leven te leiden.
_ I'). (Bl. 27). Mélanges de critique religieuse. 1860. p. 522, 523.
. I?). (Bl. 29). Zonderling contrasteert met deze bewering (S. 10),
hetgeen wij aan het einde dezer zelfde rede lezen, dat de Theologie ,,sich
_ als Wissenschaft insonderheit heutzutage nur behaupten kann, wenn sie ·
mit der ganzen Zeit das ernste, strenge Streben nach Wirklichkeit theilt,
wenn ihrer Vertreter vor einem Wissen, das lediglich überliefert, 11icht
aber in das volle Leben des Geistes eingetaucht und aus der Erfahrung
wiedergeboren ist, dasselbe, im tiefsten Grunde sittliche `Grauen cmpiinden `
mit welchen sich etwa die Physiologen oder die Nationalökonomen vor
dem Scliwindel und Forxnelkram friiherer embryoniseher Zustande ihrer
· Wissenschaft abgewandt haben." Hoe kan zij dat ,,Grauen" ondervinden,
als ook nog haar diepste grond tot die embryonische toestanden behoort;
( met andere woorden: als de harmonie tusschen in- en uitwendige ervaring
L; niet gevonden is en het persoonlijke rcligieuse leven zioh niet spiegelt in
( een objectief, historisch gegeven ideaal?
E *3). (Ald). Over het verband van mira; en yvuïmç vergelükc men in
de Jahrbücher für deutsche Theologie (IV) de rüke en diepzinnige verhan-
7 deling van den aan de wetenschap zoo vroeg ontrukten R. Baxmann, die
r _ zich door zün klassiek werk ove1· de ,,Po1itik der Päbste" een blüvenden .
naam verworven heeft: ,,Ueber das Wesen des Christenthums mit Rüeksicht
auf die Möglichkeit christlich_er Wissenschaft." Enkele stellingen willen wij
‘ er uit aanhalen:
,,Naturalismus und absoluter Supranaturalismus heben beide die Mög-
lichkeit christlicher Wissenschaft auf, jener, indem er die absolute Selbstän-
. digkeit zum Wesen der Wissenschaft macht, dieser, indem er die absolute , 4
Unselbständigkeit für das Wesen des Christenthums maeht." j
_ ,,Das Christenthum in seiner absoluten Ursprünglichkeit und Selbsteigen­
A _ i
t I
_,, . -+·»­~-,1- 1 ,...____,_.__4£,rg;V L3; `f .""”§.‘.ï«‘·>»=¤/`.ï;¤:~f. 4 ­··Y--~-In °"""’