HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 90

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 10.51 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

vgl- we
I; i
. ’
I.
I .
I
l
j .
i i
U AANTEEKENINGEN.
I). (Bl. 5). ,,Die Gemeinschaft der Facultaten. Rede zum Eintritt in
. ‘ die Philosophische Facultät der Rheinischen Friedrich­Wilhelms­Universitä.t
_ gehalten am 9 Januar 1869 von Jürgen Bona Meije1·, Prof. der Philosophie. ‘
` E Bonn, bei Adolph Marcus.’? Merkwaardig is in deze rede de vergelüking A
. va11 den tegenwoordigen toestand met dien van vóór bijna eene eeuw, toen
Kant, om zijne ,,Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft," op `
· _ koninklijk bevel, een ministerieele waarschuwing had ontvangen, om zich
voortaan in zijne philosophic te onthouden van alles wat met den hoofdin-
3 houd van Schrift- en Kerkleer kon geacht worden strüdig te zijn en hij l
daarop, tot zelfverdediging, zijn schrift ,,der Streit der Facultäten" uitgaf Q
(1798). Hij verdedigt daarin de vrijheid der philosophisehe faculteit, omdat 1
. ` zü minder directen invloed uitoefent op het staatsleven en dat, wat in
haar misdaan mocht worden, later gecorrigeerd wordt door het onderwijs
` ' i11 de d1·ie hoofdfaculteiten , voor welke Kant geene vrijheid begeert. ,,Binden
muss die Regierung die Lehrer der Theologie, des Rechts und der Mcdiein
_ an die angenommene Lehrsatsung in ihrer Unterweisung der studirenden ‘« I
. Praktiker und diesen selbst muss jede Einrnischung in den Streit der Ge-
- lehrten gänzlich untersagt sein." Tien jaren later veroordeelde Sehleier-
mache1·, in dat zelfde Pruissen, iedere inmenging van den staat in het .
.Y universitair onderwijs zelf en wil hem niets anders overlaten als ,;die
_. I ökonomische Verwaltung, die polizeiliche Oberaufsicht, und die Beobachtung l
j des unmittelbaren Einiiusses dieser Anstalten auf den Staatsdienst" (Gele- ‘
• gentliche Gedanken über Universitätcn in deutschem Sinn; Sitinintl. Werke ‘
III. 1. S. 565 etc. passim). _
2). (Bl. 8). Men vergelijke de zeer schoone rede van Prof. Dr. ` j
F. Hoffmann (discipel van Baader), ,,iibcr den Werth und die Bedeutung
der Philosopl1ie" (Philosophische Schriften I. S. 276 etc. 1868). Ik zoude j
bijna de helft der verhandeling moeten oversehrüven, wilde ik den gang
<
r l
‘ J
` l
. W . ä)
.. .·‘