HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 89

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 10.51 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

I.
I
1
!
48 .

lijkheid van het jeugdig gemoed voor alle nieuwe en frissche
indrukken, nog lichter te bereiken. j
j Men roemt van u, dat die gemeenschap bij ubestaat. Zij i
blijve bestaan! Gij zijt niet alleen studenten in eene faculteit, i
maar studenten aan de universiteit, leden van een studenten- j
corps. Onberekenbaar is het nut, dat uit de wrijving der f
denkbeelden, uit de aanraking tusschen degenen, wier studiën uit-
eenloopen, wier levensroeping verschilt, voor geheel het volgend .
leven` ontspruit. De slagboomen, in het maatschappelijk leven
opgericht, bestaan voor u niet. De herinnering aan den tijd, '
i dat zij niet bestonden, zal u in de maatschappij volgen en een `
j zegen worden voor u en voor anderen. ‘
‘ WVat ik tot allen zeg, geldt inzonderheid ­ u, wier voor-
ganger en leidsman ik mede, meer in ’t bijzonder, geroepen . 4
i word te zijn, studenten in de Godgeleerdheid! Ontvangt 1nij E
zonder vooroordeel, met vertrouwen, zoo als ik u met liefde i
te gemoet kom. U te helpen is mijn doel, niet over u te
heerschen. Het klein getal laat nauwer betrekking toe. Moge
die tusschen ons ontstaan, vrijwillig en ongedwongen. Tot ker- ' ‘ E
kelijke partijmannen wensch ik u evenmin opteleiden als ik het
zelf ben. Bij ondervinding wetende dat a.lles afvalt, wat opge- ·¤
legd en niet in ons geworden is, wensch ik u opteleiden tot
zelfstandig inzicht, tot persoonlijk geloof. Moeielijk is de roc- _
ping van Evangeliedienaar, waartoe gij u wenscht voortebereiden , e
maar schoon is zij. Veel lief en leed heb ik in mijne dertig- ·
jarige ambtsbediening ondervonden, maar berouw over de _ _
· keuze van die roeping heb ik nooit gehad. Ook uwe keuze zij ­
onberouwelijk! Daartoe helpe u_ de God der waarheid aan !
wiens zegen alles gelegen is, en aan wiens hoede wij u en ons i
zelven en onze hoogeschool aanbevelen! `
Ik heb gezegd. `
'