HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 88

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 10.29 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

ä ,
1
~Y .
.
47

è
F ik immer met haar homogeen , in clit, dat niet de leer over
W den Cnnrsrus, maar de persoon van Cumsrus middelpunt van
W kerk en theologie beide zijn. Hierover is thans de strijd! In
j dien strijd, ik weet het, staan wij niet tegenover elkander, maar
naast elkander. In waardeering van uw persoon en veelvuldige
werkzaamheid wensch ik bij niemand uwer leerlingen achter te _
T staan. Ontvang mij, eerwaarde ambtsbroeder! niet als een
4 leerling uwer school, maar, ik vertrouw het, met die
j sympathie, die de eene zelfstandige belijder van en strijder
i i voor de waarheid mag verwachten van den anderen! God
spare u nog in lengte van dagen en schenke u de voldoening ­
te zien, ook aan deze hoogesehool, dat het beginsel, waarvoor
gij tot hiertoe geleefd en gestreden hebt, wel getransformeerd,
. !_ maar niet vernietigd kan worden!
" WVelEdele Heeren Studenten aan deze hoogesehool! Wij .
spraken over de encyclopedische idee , als die de verschillende
H ‘ faculteiten tot eene universiteit verbindt. Hieraan ontleen ik
{ mijn woord tot u. Wij zagen het, het woord Um'2;eo·sz'!as werd
‘ oorspronkelijk zoo wel gebezigd van de corporatie der studee-
renden als van die der doceerenden. Dit duidt op de zelfstan-
digheid, maar ook op de onderlinge betrekking van beiden;
Wij, _pr0fcss0rcs cZzt·z`mm· a prq/amic , maar gij, studenten
wordt gij genoemd a smciemio.
•; Wij hebben u ons gezag niet iopteleggen noch onze resul- .
taten voorteschrijven, maar u medetedeelen wat wij hebben en
ons te geven zoo als wij zijn. Maar dit met het doel, dat gij
­ V zelven onderzoekt, dat bij u die liefde tot de wetenschap ge-
,§ wekt en gevoed worde, die alleen uit den zedelijken grond
j van waarheidsliefde kan ontstaan en daarop bloeien. Voorts, i
j is de universiteit de gemeenschap der faculteiten, ook deze moet
niet alleen bij de doeeerenden, maar, niet het minst, bij de
studeerenden worden gevonden en is daar, om de ontvanke-
i
_
i