HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 87

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 10.29 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

i 3
!
` ` T
i
` !
_ 46
·s
J
ä
der dienstdoende hoogleerarcn in de theologische faculteit, kom
ik in nauwere betrekking en veelvuldige aanraking. Teeder van i
aard is de verhouding tusschen leeraren in óóne zelfde faculteit,
vooral indien zij klein is, vooral indien zij de theologische heet. j
En dan in onze dagen! Des te nauwgezetter - en ik weet
dit is ook uw wensch, geachte VAN BELL, die weldra met
mij zitting zult nemen in deze faculteit ­- des te nauw- l
gezetter zij onze omgang, des te ijveriger ons streven naar 4
onderlinge waardeering. V erkrijgt door hare samenstelling j
onze faculteit een eigenaardig karakter, die haar van de zuster- i
faculteiten onderscheidt, moge het aan haar gezien worden dat
zelfs aanmerkelijk verschil van theologische richting bestaanbaar
is met onpartijdigheid van oordeel en den waarheidszin in ons
niet verstompt, maar scherpt! _ A j_
i Wanneer ik n aanschouw, eerwaarde emeritus hoogleeraar i "
aan de theologische faculteit, hooggeleerde Horsïrnnn nn Gaoor! ~
dan is het alsof in mijn geest een verleden van vóór dertig V
jaren levendig als een heden weder opkomt, de tijd toen ik T
aan de leidsche hoogeschool van uwen toenmaligen ambtgenoot ·
en geestverwant, den nauwelijks naar Leiden verplaatsten hoog-
" leeraar VAN Oonnr, een nieuwen impuls ontving voor mijne
theologische studien en geestelijke ontwikkeling, waaraan ik altijd
dankbaar blijf gedenken; de tijd, verder, toen ik in Frieslands
hoofdstad tot de heilige bediening gewijd , met andere inzichten •;
dan die uwer school, vriendschappelijk en tot veelvuldig nut
voor mij zelven met velen harcr leerlingen verkeerde; de tijd _
van den heftigsten strijd vóór en tegen hetgeen men de groninger -
school noemde. Hoe zijn sints de tijden veranderd en is het
zwaartepunt van den strijd verlegd! Stond ik meer aan de zijde v
der bestrijders dier school dan aan de zijde harcr voorstanders, j
heb ik mij, geheel anders geleid, opgevoed en geleerd, nooit
niet hare dogmatische opvattingen, noch met vele harer histo-
rische beschouwingen kunnen vereenigen, in óón opzicht was

ä
ë
j ` _ V F