HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 86

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 10.28 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

[
l
a
l 45
t ‘ ·
E
j wichtige betrekking en de aanbeveling van mijn` persoon en
j werk en van de belangen der theologische faculteit aan uwe _
l gewaardeerde hulp.
! Hooggeleerde Heeren, Hoogleeraren aan deze Hoogesehooll
O ` de meesten uwer onbekend, hoop ik toch geen vreemde te
blijven in uw midden. Hoe uitcenloopcnd ook, niet alleen de
O vakken va.n wetenschap mogen zijn, die wij beoefenen, maar
V ook - hoe kan het anders bij zelfstandige mannen? - de
, inzichten omtrent wezen en methode der wetenschap en hare
betrekking tot het maatschappelijk leven, indien daar is eene
encyclopedie, indien daar ­ is een coxzzmmzc vzbzczrlmu, dat alle A
O wetenschappen verbindt, dan is er ook één geest, die alle hare
priesteren vereenigt, het is de liefde tot de waarheid. Zij heeft
° l mij in de kerk verdraagzaamheid geleerd, zij za.l mij ook thans, _
nu ik, niet als een jeugdig adept, maar met grijze ervaring,
il i geroepen word in wetenschappelijken kring te arbeiden, het
§ oor geopend houden voor alle- waarheid, op ieder gebied, en
ook aan mij, naar ik hoop, het schoone woord van Senmnnn-
Mkcnnn bevestigen , dat die de waarheid dienen niet oud worden.
n Op uw aller welwillendheid durf ik rekenen.
Meer dan op deze, op het behoud onzer niet verouderende
· vriendschap, door tijd en afstand niet verminderd, reken ik bij
‘ u, mijne waarde en trouwe vrienden, VALnroN en GRATAMA!
_ Maa.r wat zeg ik: ik reken daarop? Is zij mij niet op nieuw
.! gebleken in deze laatste dagen en weken? Neen, voorwaar
i zij behoeft niet hernieuwd te worden. Het is 1nij eene behoefte
_ u in het openbaar te danken voor al de hulp aan mij en de
, mijne verleend, al de liefde ons bewezen. Onze omgang zij
- en blijve een levend bewijs van de gemeenschap der faculteiten,
een bewijs dat niet gelijkheid van begrip, maar oprechtheid
, des harten en eerlijkheid van overtuiging eene verbindende
j kracht is! i A . ` ·
' Tot u, hooggeleerde Heer, Rector magnificus! thans de oudste
<