HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 85

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 10.28 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

‘ ‘?
l
" i l
s
#l·<1« `
' I
volgde koninklijke benoeming tot het hoogleeraarsambt in de
theologische faculteit aan deze hoogeschool heb gemeend niet j
te mogen afslaan. Hebt dank voor het vertrouwen in mij ge-
steld! Onbekend na dertigjarige ambtsbediening in de Her- !
. vormde Kerk van Nederland, en na gedurende twintig jaren ` ‘
aan den strijd der richtingen en meeniugen, onder veel tegen-
spraak aan_ verschillende zijden , een werkzaam aandeel te hebben `
genomen, kan mijn persoon en richting u niet zijn. Dat gij »
1nij op een leeftijd, waarop velen reeds naar rustiger jaren
verlangend uitzien, tot dezen nieuwen werkkring hebt bekwaam
geacht, is mij een vereerend teeken, dat in de wijze, waarop ik `
voor 1nij11e overtuigingen, die zeer beslist zijn en door de
ervaring bevestigd, ben uitgekomen, de onpartijdigheid der
waarheidsliefde niet gemist werd. Dit is mij tot aanmoediging. ~ i
Dat het mij veel gekost heeft, o1n tot dit besluit te komen,
dat ik niet zonder moeielijken strijd het offer eener zoo gewenschte ‘ ` i
. en rijk gezegende herderlijke werkzaamheid gebracht en eene §
gemeente verlaten heb, waaraan ik met zoo vaste banden ver- P
bonden was, ik behoef het niet te zeggen. Toch is mij het
' vooruitzicht welkom, het overige van mijn leven en van mijne
kracht te kunnen toewij den aan de beoefening eener wetenschap,
i die mij van der jeugd af dierbaar was en die ik, ook onder . ‘
de meest aüeidende bezigheden van het herderlijke ambt, -­
‘ , nimmer had kunnen opgeven. Mij thans geheel aan haar te J
" wijden acht ik geen afbreking, maar eene vervulling van mijne I
levenstaak en mede, in hoogeren zin, een dienst der kerk. l
God geve mij licht en kracht! Op uwe ondersteuning en hulp
durf ik rekenen. De universiteit, en in haar de theologische 5 _
faculteit van Groningen , moge onder uwe wijze zorgen eene G ,
toekomst hebben, eene toekomst, die haar, de kleinste der
zusteren , toch niet de minste doe zijn in den dienst der waarheid! I
Ook aan U, Hoogwelgeboren Heer! Secretaris van het {
çollcgïö van curatoren, mijne beste wenschen in uwe, Z00 ge-, i
;
)
.·’ , I C