HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 83

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 10.50 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

. ‘ " ’ ‘ J M . V,‘_ j_ W__
er

l
vorm beweegt. Ik weet het, onder de heerschappij van het
` sujïqqe ZHZZ'UC’7'8€Z, dreigt, in de Hervormde kerk althans, eene
toekomst, die het woord van SCIILEIERMACHER niet meer tot eene ‘
n profetie zou maken: aan de eene zijde wetenschap en ongeloof;
aan de andere, geloof en barbaarschheid. God beware ons
voor die toekomst, indien zij niet reeds een heden is! Het is
mogelijk dat er, onder de pressie der menigte, in de Hervormde
kerk eene organisatie ontsta, waardoor het bestuur dier _kerk
in handen komt derzulken, die, van de theologische wetenschap ‘ J ·
afkcerig, die kerk willen binden aan haar verleden op eene
ij · wijze, waardoor hare ontwikkeling gestoord en in den grond i
haar wezen niet behouden, maar verloochend zou worden. Dit is i
I mogelijk. Toch komt het niet in mij op, deze richting, ook al
b acht ik haar verderfelijk voor de kerk, met geweld te willen
tegengaan door _de kerk te dwingen hare leeraars van de staats- E ?·
universiteiten te_ ontvangen. Iedere inmenging van den staat . A
in de inwendige aangelegenheden der kerk acht ik voor beide
Q , even gevaarlijk. Het is mogelijk dat de kerk alzoo, i11 plaats
van wetenschappelijk gevormde leeraars, een tijd lang liefst j
V; dezulken tot het ambt zal willen wijden, wien het aan degelijke
wetenschappelijke voorbereiding ontbreekt, en dat dientengevolge l
iv de theologische faculteiten aan onze hoogescholen immer meer
g zullen kwijnen. `Voorwaar, voor de eerste toekomst zijn de
teekenen voor onze wetenschap zeer ongunstig en duiden zij ,
‘ op zulk eene atmosfeer in de kerk, waarin de theologische j _
wetenschap niet kan bloeien. Desorganisatie, verdeeldheid, j
partijschappen, huisgemeenten en afgezonderde kringen, ziedaar
waarin het eens zoo sterke en krachtige lichaam der Hervormde
­ kerk schijnt zich te zullen oplossen. Toch vvanhopen wij niet
aan de toekomst. Uit de verstrooide huisgemeenten, onder
allerlei sectarische afzonderingen, is, te midden der vervolgingen, I
läi onder de heerschappij van Alva , de nederlandsche hervormde i
- kerk geboren geworden en zijn de universiteiten op neder-
‘E
‘*¤.;r.i rr . o . r rrrrrrr . _., -__, 2 _