HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 82

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 10.46 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

,i,.,,,,....,.i.“.,.Qif.: ,_,_ -._,....w..................,.....,.......,._ . ..w....­.­.~1W ··‘ ···· ·· ­···~=·~ ‘ · ··· ”"”""`””"~"I"'i`I"""`H"”\
F
_ 41 .
is
· . universiteiten vruchten zijn der Hervorming de katholieke A
opvatting der theologische wetenschap overnemen, die aan de
. protestantsche theologie opleggen en tot haar zeggen: ook gij
zijt in den dienst der kerk en behoort niet op mijne scholen?
O! velen Imeenen het; maar men zie toe, weldra zalcle eisch
‘ zich luider doen hooren: voor het twee vijfde der bevolking
5 geen staatsrecht in modernen zin, geene geemancipeercle wijs- .
· begeerte, geene natuurwetenschap buiten de openbaring. En ·
• het einde is: op de ruïnes der vrije universiteiten, de katl1o­
lieke universiteit.
De katholieke universiteit! O, ik wensch haar te zien oprijzen.
Ik wenschte dit ideaal van het catholicisme verwezenlijkt te
. zien en getuige te kunnen zijn van den cnbloedigen, maar ge-
weldigen tweestrijd tusschen de vrije en de gebondene wetenschap
zonder anderen rechter, dan Hij die de historie leidt en den _
7 geest der waarheid geeft in het hart der menschen. Maar zich ­
overwonnen geven vóór 1nen gestreden heeft, dat niet, dat
in nooit!
Daar zijn er, die 1nij te gemoet zullen voeren: gij
_ ’ staat bijna alleen met uwe beschouwing van de protestantsche
u theologie. Ook uwe kerk eischt vrijmaking van den staat
voor hare inrichtingen van onderwijs. Ook zij roept luide om
seminariën! Ik weet het m. H. Ook in de protestantsche
kerken zijn er talloos velen, die, de gevaren der wetenschap
I bij smartelijke ondervinding kennende , nu hun lijden aan de
wetenschap zelve, wier beteekenis en roeping zij iniet inzien,
wijtende, haar schuwen en vreezen. Van den verkeerden weg,
waarop zij gevoerd worden, minder door theologen dan door
sommige politici, zullen zij eerst terugkomen wanneer
zij, wat reeds hier en daar geschiedt, eene niet minder
V, smartelijke ervaring zullen hebben gemaakt van het ledige en
Ia geestdoodende eener prediking, die zich van Zondag tot Zondag
binnen een zeker klein aantal stellingen in bekenden en geykten I