HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 78

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 10.51 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

` l ï
·
gj 37
·£­
i om, boven de bestaande partijen, met l1?l·l’C liartstochtcn en ,
kunstmiddelen, de kracht der waarheid te openbaren in de
. atmosfeer der vrije wetenschap. Zoolang zij die vrijheid hand-
; haaft, is er voor haar geen gevaar. De geest der waarheid
j _waakt over haar. ·
Ik zoude dus hier mijne rede kunnen eindigen, daar ik mijn
u onderwerp juist zóó heb gesteld, dat ik zoo wel de vraag naar
·’ het goed recht der bestaande, indeeling der wetenschap in ver-
l schillende faculteiten, als naar dat van de inrichting der theo-
i logische faculteit buiten den kring mijner beschouwingen heb
gelaten. Toch mag ik ééne tegenwerping, die ik, zelfs van
j ii sommigen dergenen, die met deze beschouwingen instemmen,
A · te gemoet zie, niet onbeantwoord laten.
' Uwe opvatting, zoo zullen zij zeggen, al is zij in beginsel
, waar, strijdt nu eenmaal 1net het bestaande verband tusschen
il kerk en staat en den immer luider wordenden eisch van scheiding ii
. van beide in de moderne maatschappij. De uitbanning der
‘ I theologische faculteit is een eisch van beide, kerk en staat, en
is in het belang van beide. _ ­
J Een beknopt antwoord zij mij vergund.
_ f De uitbanning der theologische faculteit uit de universiteit ’
zou door den modernen staat vereischt worden en in zijn belang i
j ‘ zijn. Voorzeker, indien het de eisch is van den modernen
L staat, al het geestelijke, lager en hooger onderwijs, alzoo te
.l regelen, dat het tot een rad in het raderwerk van de staats­
- machine werd, indien de moderne staat is een mechanisme,
. waaruit de geest gebannen is. Maar is de vrijheid niet de
j eisch van den modernen staat? En sluit die eisch niet uit
ij iedere zoodanige regeling van eenig levend organisme, waar-
j door dit organisme gedood of verminkt zou worden? Indien
j de theologie tot den cyclus der wetenschappen, waaraan de
T universiteit haar recht van bestaan ontleent, behoort, zou dan
j · die cyclus niet verbroken , daarmede de universitaire idee