HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 77

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 10.51 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

j ,,5** e · · i x . . j ‘ ";"‘ ;I" ‘ ‘ · . ., . . .. - f` ` W I- M
F ` I i ‘
i
l
l
j 36 jl
j ’!’
j Ik zoude hier ,rnijne rede kunnen eindigen. Immers het
E was I 1nij alleen om deze twee stellingen te doen: ·
j de encyclopedie der wetenschappen is eene echt 1nensche­ ‘
1 lijke, eene zedelijke en religieuse idee; in deze encyclopedie
bekleedt de theologie, juist als theologie, dus als wetenschap «
van het zedelijke en religieuse hare eigene plaats. Ik voegde
i er bij dat deze plaats, als het naast bij het eentrumigelegen, .
eene eereplaats is, die zij niet heeft te veroveren, maar waarop
zij zich heeft te handhaven. _ j I
C Ik weet het: mijne opvatting der theologische wetenschap ‘
, wo1·dt niet door alle theologen gedeeld. Over het verschil der lj
. theologische standpunten te spreken acht ik niet voor deze gc- j
‘ legenheid gepast. Ik hoop daarover bij de opening mijner `
theologische lessen te zeggen wat ik noodig acht. Dit alleen i
wenseh ik nog hier aan te merken, dat uit mijne voorstelling ·
van zelve volgt dat het betrekkelijk recht van andere opvattingen l·
` daarmede niet noodzakelijk geloochend wordt, omdat ook hier het E j _`
meerdere het mindere niet verdringt en dat het alleen op den weg
j der vrijheid van wetenschappelijk onderzoek kan blijken wat het I
I meerdere, iwat het mindere is. In de wetenschap, ik zeg het _ A
` met Sennninanaerrna, kennen wij geene tegenstanders, maar ­ I
j slechts medearbeiders. Ja, mocht het zelfs zijn dat er in de
theologische wetenschap richtingen opkwamen, die haarbeginsel j
A looehenden - zooa.ls dit in iedere andere wetenschap, met j
P name in die der bespiegelende wijsbegeerte, en ook in de phi­ I _ "
losophische vakken der rechtsgeleerde faculteit het geval kan j
zijn, ­- ook dan zoude de ware wetenschap die niet willen af- ‘ .
j snijden noch terugdringen, maar alleen door de waarheid willen
overwinnen. Immers de waarheid, die meer is dan de weten- jl
schap, de waarheid, wier discipelen wij allen wejnschen te zijn
en die boven onze wetenschappelijke richtingen en standpunten
I verheven is, de waarheid heeft eene overwinnende kracht. Zij Q
handhaaft zich zelve. En dit is de roeping der universiteit,
à