HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 75

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 10.46 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

Y . ., ,1 .1`,.~v,`_,__,_,,_,_ .,.,,,,_,__,,,1,,,,_,i,__,,,_,_.:;__* W

34
wezen heeft in God, dat d11s God g€l{0ll(l. kan worden C11 de
nienseh eerst i11 God gekend wordt. Dat is 011ze a11thropologie.
Vij n1ee11e11 dat onze wetenschap 111et haar ee11 kleinen
kri11g beschrijft 0111 l1et 11llCl(l(·`JlPU11i] heen, 11121211 ee11 kring die .
zijne str21le11 scl1iet tot aa11 de verste OlDt1°Gl{l{€D. WVij geven
dus haar prirnaat 11iet op, maar we11sehe11 l1et niet ELl1(lGl°S te
doen gelden da11 als ee11 plieht 011s opgelegd 0111 vooraantegaan ·
i11 den dienst der waarheid , i11 11Zl.LlWg(·)ZGtll€lCl van onderzoek , j
Z _ strengheid ven 111etl1ode , e11 11iet l1et minst i11 heilige geestdrift
voor o11ze taak. Maar die taak zelve is geen andere dan de
algemeen wetenschappelijke: kritiseh onderzoek; geene stellingen '
opleggen 11121211 resultaten doen Ol]i§Sl,£l{l11; door analyse tot
synthese. 1
Over dit laatste, de 111etl1ode, nog ee11 enkel woord, 0111
1DlSVCl`SiEl1]Cl te voorkornen. De theologische wetenschap heeft
1121211 gl°G11S. l11die11 zij tot kennis van God opleidt, verlaat zij ‘
2 daarniede het, terrei11 11iet va11 liistorisehe kritiek e11 analytische i
psychologie. Zij verkrijgt die ke1111is door i11 de samentreffing
van de11 subjectieven e11 de11 objectieven factor, ’s 1nenscl1e11 21a11­
Z leg e11 l1et i11 de historie gegevene , de11 grond der ope11ba.ring
te z0eke11 e11 hare realiteit te bewijze11. Verder gaat zij niet. ·
Zij waagt zich 11iet op l1et gebied der. intuïtieve kennis, zij is ‘
yvaïacç e11 geene aoguáz. Ik zeg dit 1net l1et oog op eene richting, of liever 1
gave , wier waarheid en recht ik verre be11 V311 te 0lllZl{€1l1]€1l , , die i
j _ ik 111ecn dat l1et hoogste is, waartoe de 111enscl1 kan kernen e11 die
toel1 als zoodanig niet i11 de11 WClLG1lSCl1EL]3]’)Cll_jl{€11 cyclus behoort e11
gee11 voorwerp van 1111iversit21ir onderwijs kan Zijll. Men 110e111t
haar Mcosopáie. O111dat haar weg l1o0g is, n21111elijk o1n uit i
l1et erkende wezen Gods l1et al der Cllllgêïl te begrijpen, kan _
j haar val zeer diep Zijll e11 liggen er ter li11ker­ e11 ter reel1ter· 1,
zijde van dien weg afgronden van I)ZLHtl1€lSilSCl1G e11 n21turalis­ i
tische mystiek, waarin l1et zedelijke wezen va11 (lGll 111enscl1 jl
te gr011de gaat. Toch is haar recl1t allee11 d21ar1nede bewezen ,
1

1 l
_ l