HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 74

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 10.28 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

`
j 33 j
‘ der waarheid een onbewust geloof ten grondslag. dat de waar-
` heid gevonden kan worden en dat de mensch bestemd is haar
te zoeken en te vinden, welnu dit geloof vindt in hare scholen
zijne bevestiging en verklaring. Het mhz? ázwzmzi ez mc aliezzzmz "
H . pedo is haar woord juist daarom , omdat zij van al het men-
_ schelijke dat voorbij gaat den eenigen grond zoekt en heeft in
.‘ 4 God. Zoekt en heeft beide. Aan haar is het, aantetoonen, dat ,
. j het wezen des menschen, het specifiek menschelijke in den
mensch is de godsdienst. Het is hare Vorscáule, haar ascendente r
_ v deel. i Daarin reikt zij de ha.nd aan de speculatieve wijsbegeerte , r
doch slechts in eene van de vele levensuitingen van deze. De
. zoogenaamde Mcoloyia 7Z(¢ZfM7'CóZZ·ó' is de band tusschen beide. Aan
haar is het, de openbaring, het objectief gegevene, dat aan de
religieuse behoefte correspondeert, uitteleggen. Het is haar
exponeerend deel, als zij den inhoud der Schrift en de leer r
der kerk verklaart en op kritischen weg daarin de kern en het N,
wezen der openbaring zoekt. Aan haar is het verder, aante­ H
l wijzen hoe de religie eene gestalte verkrijgt in de menschheid, ~
V zoowel in den voorchristelijken, als in den christelijken tijd.
Het is haar Lhistorisch deel. Maar in alle deze is rchyz`0 de
leidende gedachte , de bezielende en verbindende kracht. RcZ{qz`0 ,
niet in den zin der onbewuste religieuse aandoeningen en
bewegingen, maar ¢·cZ{,0z'0 in den zin van het in het Godsbewust­
_ J zijn tot zelfbewustzijn ontwakende menschelijke leven, rclzyia, _
i i zoo als het christendom die wekt en geeft, als het door de
K kennis van God vrijgemaakte menschelijke leven.
Door. de kennis van God! Voorwaar, wij ontadelen de "
` theologische wetenschap niet, wanneer wij op haar anthropolo­
. gisch karakter den nadruk leggen. Immers dit is juist hare
veronderstelling, eene veronderstelling niet uit de lucht gegrepen ,
maar haar door de openbaring Gods in Christus gegeven , dat
eea en mensch niet tegenover elkander staan, dat God in den
` mensch geopenbaard is en de mensch den grond van zijn
# · ‘ ’
X
l t a o
l l