HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 73

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 10.28 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

j rassen , maar in den volmaakten mensch. Eene wetenschap , die ·
van Christus uitga.at, is eene wetenschap , die uitgaat van de `
- veronderstelling (en immers v0mz¢sselzzm,qsZ0s is niemand) dat
het ideaal der menschelijke natuur gelegen is in deze drie, ge-
loof, hoop en liefde, en dat aan dit subjectieve ideaal het ob- i
jectieve correspondeert, dat er een God is, die den mensch
liefheeft, die zich aan zijn hart mededeelt en aan zijne rede » .
openbaart. i i .
Men moge dit uitgangspunt al of niet erkennen of aannemen, i
van eene wetenschap die van dien mensch uitgaat mag het niet _
‘ ontkend worden dat zij in den anthropocentrischen cyclus be- i
( hoort, evenmin als dat haar het recht mag betwist worden, dat iedere .
wetenschap toekomt, hare hypothese te stellen. Is deze hypothese
onwaar , zij zal vallen, onder den arbeid zelven, waartoe zij
gebruikt wordt, zoo als zoo vele hypothesen gevallen zijn en
dagelijks °vallen. Opim`07z:mz commemïe dele! chcs.
_ Zijn er nog onder mijne hoorders die meenen dat ik den
adel mijner wetenschap prijs geef, als ik alzoo haar anthropo­ l
logisch karakter handhaaf en voor haar eene plaats vraag in den V
I cyclus, zonder de hegemonie voor haar te eischen? Ik meen
M integendeel dat ik dien adel handhaaf, juist door die hege­
monie, die alleen aan de waarheid toekomt, niet voor haar,
de dienarcs, te vragen maar tevens haar voor dien dienst eene
eereplaats aantewijzen, eene plaats zeer dicht bij het middelpunt. _ J
Voorzeker, verre van mij eenige repristinatiezucht, eenig hun- _ A
keren nam· de onwettige heerschappij, die zij vroeger als dienaresse n i
der kerk zich over de andere wetenschappen, die zij eerst had
vrijgemaakt, heeft aangematigd, tot groot nadeel voor deze en j `
voor haar zelve. Maar wanneer nu de volwassen dochteren de .
moeder uit het huis willen verstooten , dan mag zij hare fami-
lierechten laten gelden en zich op de gelaatstrekken harer
‘ dochteren beroepen, die nog haar type dragen. Is de encyclor
pedische idee eene religieuse idee, ligt bij ieder onderzoek
£
AI

a { "