HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 72

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 9.98 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

’ä

Q_ si
. ï i ` _
Y der twee naturen den grond der theologische ontwikkeling zou
vinden. Verstaat dit woord niet van eene onmogelijke ver-
binding van twee hetejro gee ne naturen, waarin dan noodzake-
t lijk de hoogere de mindere, de am çmzmg de áwüpwmïny zou onder-
drukken. Hiermede juist zou het denken ophouden en dus
de wetenschap onmogelijk worden , zoo als dit ook in de
` versteening der wetenschap in de grieksche kerk gebleken is.
G De kerkelijke leer der twee naturen is eene zwakke poging o1n
‘ het diepste mysterie der menschelijke natuur, zoo als dit in
7 Christus geopenbaard is , namelijk haar geworteld zijn in God,
, haar geschapen zijn naar het beeld Gods (de Eöc¢záz`ZcZZicMez`zf)
` ` dialectisch te omschrijven , maar verklaren doet zij dat mysterie
X niet. .Het is verklaard door het feit dat de mensch verschenen
. is , wiens leven niet alleen het kenmerk draagt van eene na-
; tuurlijkheid en oorspronkelijkheid, van eene , indien ik het
j alzoo mag noe1nen, religieuse genialiteit , die alle mogelijk-
G heid van verdichting buitensluit , maar van die waarheid, die de
l mensch, als mensch zoekt, die niet door de wetenschap , maar
i door de conscientie erkend wordt, en die hem, die haar ge-
vonden heeft, het scïpnza doet uitroepen: ik heb gevonden,
gevonden de waarheid, het wezen der dingen , het leven, God.
Voorgevoel was het wezen der grieksche wijsbegeerte; erva-
ring dat der christelijke. Niet op het religieuse bewustzijn
bouwen wij onze wetenschap , waar op den persoon van hem ,
in wien wij ons zelven kennen en God. Anthropologisch is
onze - wetenschap , niet_o1ndat wij hypothesen vormen omtrent
den oorsprong van het menschelijk geslacht, maar omdat wij
het wezen des menschen meenen te kennen. Onrerschillig
omtrent de vraag, welke de historische aanvangen zijn van
ons geslacht zijn wij niet: wij meenen voorzeker omtrent deze
vraag mede iets te zeggen te hebben. Maar zij is
ons niet de eerste; wij zoeken het wezen des menschen
A niet, si! vcmke vezáo, in de vergelijkende anatomie der
al .
.5 -
i
F