HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 70

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 10.03 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

. ' l

- ~§·
29
ë` V`:
de11 impuls heeft gegeve11 meer dan zij die11 van haar l1eeft
ontva11ge11. Als hij 1111 evenwel het prineiep der tl1eologiscl1e
wetenschap zelve zoekt in l1et religieus bewustzij11 , i11 l1et 011-
middellijk verband, waari11 de 111€11SCl1 als zoodanig, ieder 111enscl1
l ­ staat, niet alleen 1net het algemeene leve11 der wereld, maar ·
‘ ook met den oorsprong van alle scheppende krachten, 1net den
j grond va11 alle geestelijk e11 natuurlijk leven, met God, dan
‘ ineen ik dat hieruit op zicá zeg nog geene wete11schap ka11
geboren worde11, maar dat dit religieuse leven eerst da11 ee11e
` wetenschap kan bare11, wanneer l1et tot l1et zelfbewustzijn des
geloofs gestegen is. C2) Het religieus bewustzijn alleen ke11t nog
zijn object niet; door l1et geloof wordt het gekend, omdat l1et
wordt aa11scl1ouwd e11 waargenomen. Alleen de mïmç vor111t eene
yvuïazç, Illêf, d6 dswzöaquovch HOCl1 dB söaéjüsza, Dlêli dB gOClSV]Cl1Cl]t I1OCl1
j de vroomheid, waarom dan ook eerst in het Nieuwe TCStül11€HlZ, e11
V niet in het Oude, van eene yvaïazç gesproken wordt en deze o11der
j de gave11 des Heiligen Geestes wordt opge11o1ne11. De vsámç
E nu veronderstelt zulk een object, waarin alle die oorspronkelijke
j beweginge11, voorgevoele11s, verwacl1ti11ge11, behoeften der reli-
U gieuse natuur des 1ne11sel1en haar bevredigi11g gevonden en door
‘· het historisch, dat is l1et ope11baar worden va11 l1et gezocl1te
ideaal beweze11, zooals door l1et aanschouwen daarvan gereinigd
worden. (‘“) `
Hiernul, 1n. H. komen wij tot den diepsten grond va11 het
` anthropologisch karakter der christelijke wetenschap, en daarmede
tot het bewijs dat dit antl1ropologiscl1e karakter door het tl1eo-
logiscl1e niet allee11 niet wordt weggeno1ne11, 111aar juist daarin ’
u H bij uit11e1ne11dl1eid te voorsel1ijn komt. Dit is 1nij11e tweede '
stellingr
" Wat tocl1 is de gro11d, waarom wij de theologische
gj, e11 met haar alle christelijke wete11scl1ap voor anthropologiscl1
verklaren? Hoedanig is het begi11sel der christelijke theologie?
Het is·_een persoon, ee11 mensch, de 1nenscl1, i11 wien zoo wel
l
l .
J. .
.. l ·­ ‘ H
jl .
.