HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 69

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 10.03 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

. ' l
- ~&
28
d’une manière sérieusc, voit s’ouvrir devant lui le vaste champ
des connaissances humaines. C’est ainsi qu’il s’exerce tour
à tour aux procédés déliés de l’analyse et aux procédés hardis
de la synthese. C’est ainsi qu’il reneontre une foule de
questions propres à aiguiser et a fortifier l’intelligence". j ­
Of is deze beschouwing te ideaal en beantwoordt de werke- `
lijkheid daaraan niet? Indien zij ook ideaal ware, daarom
zou ik haar nog geene waarheid ontzeggen want de werkelijk- ·
heid moet het ideaal trachten te bereiken en niet, omgekeerd , j
het ideaal zich naar de werkelijkheid plooien. Doch dat zij l
niet te ideaal is, daarvan getuigen toch èn de massale theo-
logische arbeid van vroegeren tijd ën de nieuwe vlucht ,
die de theologische wetenschap heden ten dage genomen
heeft. Vergunt mij, om den laatsten aan te duiden, mij
andermaal op eene getuigenis te beroepen, ditmaal van een i
` Duitscher , mede een theoloog van de linkerzijde - en V
indien ik deze getuigenissen liever aanhaal dan die van j
de rechter, het is niet, voorzeker, omdat zij bij de laatste ont- E
breken, of dat er aan die zijde minder recht zou bestaan om j
alzoo te spreken, maar alleen omdat de eersten , wat ik niet
n beaam, geacht worden onpartijdiger te zijn. De geleerde
en soherpzinnige Heidelberg’sche theoloog Dr. H. HOLTZMANN
wijst in eene rede ,,iiber den gegenwärtigen Stand der Theologie '
D · und ihr Verhaltniss zum Wisseiischaftlicheii Bewusstsein der
Zeit", op de volkomene transformatie van alle theologische `
` leervakken in onzen tijd, waardoor niet alleen de verwonderlijkste
resultaten zijn verkregen, maar bovenal de drie afdeelingen der
theologische wetenschap, de philologische, de historische en de u D
i philosophisehe hare harmonische aansluiting hebben gevonden
aan deze drie takken der algemeene geestelijke wetenschap.
Ja, hij mag het met eenige iierheid vermelden, hoe de theo- Q,
logische wetenschap in die rij vooraan gaat en haar primaat daarin
heeft verdiend, dat zij aan philologie, historie en philosophie
i
l
. jj 2
c a . l .
. ä
o