HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 67

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 10.21 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

l S
j a niv
ze
Q , .
noodig om te leven. Zij veronderstelt voorzeker opczzóarivq,
i maar dit woord, wel verre van die vrijheid te bannen, geeft
j juist den grond aan van het anthropologisch, dus van het
l wetenschappelijk karakter der christelijke theologie. Openbaring
j E toch is geene aïscqalivza arcami, geene geheimleer alleen voor
j ti de geinitieerden bestemd, geene esoterische wetenschap met
. de leuze; Odi pmfammz vaëgas et maw. Eene rrmonoera ‘
1 zevelata is eene c0m‘mdzb·2f2`0 iw. cuäccto. Openbaring is het •
openbaar worden van het verborgene ; eeuwige waarheid, maar
j i" die door den mensch ontvangen, door hem opgenomen, door
j j hem nagedacht, door hem beleefd en beleden wordt, De
theologie , van dit openbaringsbegrip uitgaande, is door en ‘
i _ door menschelijk , dus progressief. Zij strekt hare voelhorens
· uit aan alle zijden en zoekt de aanrakingspunten met alle
{ menschelijke wetenschap, zoo als zij die wederkeerig met dien .
i waarheidszin tracht_ te doordringen die haar eigen levens- en
drijfkracht is. Theologie kan dus ook niet gedacht worden
buiten den samenhang 1net iedere menschelijke wetenschap en
O wat haar van de overige wetenschappen onderscheidt is minder
de leerstof zelve dan, veel meer, het verband, waarin de leer- .
j stof hier voorkomt, namelijk de betrekking tot den godsdienst. 4
j Evenmin toch als de godsdienst zelf kan gedacht worden als
een afzonderlijk vermogen of een afzonderlijke werkzaamheid E
in den mensch, maar het bezielende beginsel.is dat tot alle J
menschelijke vermogens en werkzaamheden in de veelzijdigste
r betrekking staat, evenmin kan de_ theologie zich plaatsen buiten ‘
den samenhang met alle andere wetenschappen.
Vergunt mij, tot verduidelijking mijner bedoeling, u de T
j schoone woorden aan te halen van een der eerste fransche · ;
schrijvers van onzen tijd, in scherpte van kritiek, omvang
van geleerdheid en welsprekendheid van taal schaars geëven­ a,
aard, een theoloog der linkerzijde, wiens getuigenis des te l
1 onpartijdiger mag geacht worden, omdat hij den theologischen 4 ·
i
ä. ` .