HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 63

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 10.41 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

sac2·0.s·a¢2c1fa heette zij, in het binnenste heiligdom was haar
woning. Gij maakt haar tot een dorpelwachtster. In plaats van ­
de wijsheid die haar huis heeft gebouwd en hare zeven pilaren j .
gebouwen, wordt zij eene der uitgezondene dienstmaagden, die F
_ _ daar noodigen op de tinnen (Spr. IX. 1, 3)". _ _ j
I Ik geloof het niet, m. H.; ik meen dat, wanneer ik den
kring der theologische wetenschappen o1n hetzelfde centrum
plaats als de andere , ik daarmede evenmin haar gewijd karakter "
als den adel harer geboorte en haar legitiiniteitsrechten prijs .
T geef. Verleent mij verder uwe goedgunstige aandacht als ik E
j thans de plaats zal trachten te bepalen die de theologie be-
_ kleedt in den cyclus der wetenschappen. ` I
. H_ · . 3
D Q jl
Theologie, lóyoç mpê ama: ik wil dezen naam ook thans , na
. al hetgeen over het pretentieuse daarvan is ingebracht, niet
I inruilen tegen de schijnbaar nederigere, maar die het ideaal .
in der wetenschap prijs geeft, benaming , die bij sommigen,
hier te lande althans, in zwang komt, van godsdienstwetenschap. _ i
I Toch heb ik 1nij daardoor schijnbaar de taak verzwaard om
haar recht van bestaan in den wetenschappelijken cyclus , i
l waarvan de mensch het middenpunt is, te bewijzen. Immers, ’ '
God is geen voorwerp , dat ergens in den omtrek kan geplaatst ‘ E
I worden; God is niet afwas cZi¢2gZz`cács,· God behoort niet tot de .
l waartenemen en te beschrijven wereld. Hoe kan er dan van i ii
‘ eene wetenschap omtrent God sprake zijn? Indien de bepaling
j van de encyclopedische idee , als anthropocentrisch, juist is , ·
dan hangt het recht van bestaan eener bijzondere wetenschap,
of van ëenen bijzonderen cyclus van wetenschappen, slechts ~
daarvan af, of J zij tot dit centrum in verband staat. Dit nu
schijnt van eene wetenschap waarvan de godsdienst, niet van .
l