HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 59

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 10.50 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

ya ¤’ .­w1·•=,=»«,«­«­­-,«.-,.1.­­··­­·..W­­.«-­­·:-·..,.­-«. .....­..`..:Y;....-...»... V .. _’ï.,,.;;ï:;;:."f:tï;;v:à;:*,:,y_<­1r;T­·g­_-;_·;:t_ `__` ,,., H .,,._ D,,,,r,,..
‘ 18 "
.‘
`
te 111erke11 ; 00110 illusie, dat aan die wetten van het d6lll{6ll de is
· wetten va11 l10t zijn COl`l‘6SPOH(l661`6D. 011 dat 11i0ts subjectief kan .
worden te11zij l16t eerst objectief besta. De encyclopedische
idee is 00110 zedelijke 011 00110 religieuse idee. Zij is de uit- _
M drukking van l10t geloof, dat o11s 11iet behoeft aangebracht te
WO1°(l61l va11 b11it011, dat de oorspronkelijke prikkel is voor alle
onderzoek, l10t geloof dat de lH611SCl1 l10t V61’11]Og611 bezit on1 {
de waarheid op te SpO1‘6l1 611 te erkennen; de 111e11scl1 als zoo- 'f
I danig, ieder inensclig dat er ge011e v0rscl1ille11de waarheid noch _
weg der waarheid voor de V61`SCllill611Cl6 sta111111e11, rassen 011 .v
volke11 bestaat, 11iet eene vériié en cleçà des Pyrévzées ei zme
autre au clelá, dat aa11 alle '61’SCl16l(l611l16lCl van nationaliteit 011
cultu11rtoesta11d de ééne n10nscl1elijke 11atuur ten gronde ligt, »
met haar ge1n0e11scl1appelijken 1vaarl1eidszi11 011 l1aar g0n1ee11- ¥'
scl1appelijk l{611V61'l110g61]. En deze zedelijke idee is t0v011s 00110 1
religieuse. Wlat is toch de prikkel in l10t onderzoek der waar- V "
­ heid? In1n1ers dit, dat wat op de11 weg va11 dit ondêïzoek ·
gevonde11 wordt, ook waarheid is, dat wij 11i0t de speelbal zijn _ ‘
van 0011 boozen d0111011 of Villl blind toeval i11 o11s Sl`,1`6V611 011
zoek011 011 Vi11(l61] , dat de 1vaarl10id o11s 11iet als in nevelgestalte ` 1
verschijnt, die zoodra wij naar l1aar grijpen o11s 00110 maöespro ·‘
_ «D472072€ doet OlI1l16lZ61l; 111aar dat aan o11s kenverinogen de
Waarheid correspondeert, aan het subjectieve het objectieve; i i
daargelaten de vraag, i11 de scholen der wijsbegeerte te bel1an­ rt
d6l6l] , vvaar l10t aanrakingspunt ligt, waar l10t objectieve s11b­
jectief wordt 011 l10t subjectieve objectief. _ , .
Nog eens: is deze idee 00110 illusie? Daar zijn er die het
1 beweren. Daar is 00110 richting , ik zeg niet i11 de natuurwe-
¤ tenschap alleen; - deze zelve is er o11scl1uldig aan en verbiedt bij
l11OD(Il6 van V6l6l1 harer uitstekendste beoefenaars iederen saZz‘0_
1 morialc va11 l10t gebied der llfltllllï op dat des geestes en vvraakt, _` ~
als 66116 psïájïaazç sïç ällv yévaç, l6%l6I6 OV61`1]{llD6 Välll l1{L1‘6 Hl6l,l10(l6H i
. op l1etgee11 uit Zijll aard die 1116tl10(l61l afstoot 011 uitsluit; - E