HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 52

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 10.25 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

T ll
E
` evenwel bijvoegt: ,,und zwar das vornehmste, einflussreichste
J für die Piiege und Förderung der Wisseiiscliaft in zmscrem
. VOZá`8Z6á87?’,, dan wijst hij tevens op de praktische zijde, die
reeds in den historischen oorsprong van het gebruik van dit
; woord, evenals in de beteekenis van het woord rrazösaà
(j` ligt opgesloten. Geene oeqpzaölica Ziácmáa, in den zin van eene
’ afgeslotene, aan het leven der maatschappij vreemde en voor
. haar onvruchtbare corporatie. Niet, zooals onlangs van fransche
- zijde, waarschijnlijk onder den indruk van schijnbaar hopelooze
T _ i maatschappelijke toestanden, namelijk door Emvnsr RENAN, ver-
¥ langd werd: een groep van Olympiërs, die voor zich het pri­
vilegie van vrij te denken eischt en aan de groote massa, onder het
oppertoezicht van kerk of staat, de mate laat toedienen van «
J praktische kundigheden, die tot instandhouding van het maat-
‘ schappelijke mechanisme onontbeerlijk zijn. Neen; maar als
i het orgaan, waardoor evenzoo wel de maatschappij met de we-
tenschap verbonden is en met hare resultaten gevoed wordt en
alzoo haar progressief, ja haar gewijd karakter behoudt en haar _
ideaal te gemoet gaat, als de wetenschap zelve in het leven der
‘ menschheid geworteld blijft en dus niet verdort. Te recht
onderscheidt Scnnmnrtnacnnn universiteit en academie. Terwijl .
de laatste, alleen voor geleerden bestemd , dient tot mededeeling ­ i
van onderzoekingen, alleen door deskundigen te beoordeelen, j
tot bespreking van kwestiën, waartoe het universitair onderwijs ·-
den weg baant, maar die daar niet kunnen behandeld worden, j
terwijl alzoo aldaar of geene onderscheiding van vakken te pas j
komt, of alleen speciaalvakken de stof kunnen leveren -­
omdat daar de encyclopedische idee niet behoeft uitgesproken jg
te worden, daar zij reeds door de universitaire studie bij allen
verondersteld wordt, ­- zoo is integendeel de handl1aving van
j deze idee , als van een der zedelijke vruchten in de maatschappij,
hoofddoel der universiteit. j
‘ De handhaving der encyclopedische idee, hoofddoel der uni-
ë
” ix- o , jg j g p ,4