HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 49

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 10.36 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

` ..
jj
T j 3
tot den mensch in het bijzonder, blijve buiten het gebied der .
j wetenschap.
f Is dit alzoo, nu da.n volgt hieruit dat de theologische facul-
‘ teit, niet om eenige kerkelijke of politieke reden, maar ter
wille van de zuiverheid der universitaire idee zelve, die immers
al wat geen wetenschap verdient genaamd te worden uitsluit,
g j V311 de 1lI`llVGI'Sll,0lt gêbällllöll 1TlOGlZ WOI'd€·ll. •
_ Het spreekt wel van zelfs dat de theologie 1net deze empirische .,
Z 4 opvatting van het begrip wetenschap, alsof deze den laatsten en
diepsten grond der dingen niet zou kunnen ontdekken, geen .
~.i ­ vrede kan hebben. Haar naam zelf, theologie, Myaç «ep2_«9eoö ·.
gj duidt het aan. Maar als zij haar wetenschappelijk recht hierop _
grondt , dat de laatste en diepste grond der dingen gekend kan
j e ’ worden , dan doet zij meer dan eene oratie pro demo te houden, _ _
ik ` . Haar recht is één met dat der speculatieve philosophie, die
immers dien grond zoekt en dus uitgaat van de veronderstel- "l
ling dat hij kan gevonden worden (2). Op een zelfde gebied
bewegen zich beide, theologie en philosophie; verschillende
wegen bewandelen zij, naar verschillende methoden arbeiden
. zij , hare resultaten schijnen soms tegenover elkander te staan {
en vrede tusschen de twee zusters is er zelden. Toch zijn zij »
G van eenen huize en het recht van bestaan der. ëéne is ook het
recht van bestaan der andere. ‘
" Tot de theologie hebben wij ons thans te bepalen. Ik wensch _
tot u te spreken over de plaats die de theologische wetenschap
J bekleedt in de encyclopedie der wetenschappen. Eerst vragen
wij wat onder die encyclopedie te verstaan zij, dan trachten
wij aan te toonen dat de theologische wetenschap een integree-
rend deel is der encyclopedie. 4
jj?
N
· r .
.