HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 48

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 10.47 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

J
1 .
i
betrekkelijk het hooger onderwijs, behoef ik in eene vergadering _ j
als deze niet bloot te leggen. Is niet de kwestie van het i
hooger onderwijs eene der vele gzmszfiovzs örzilmztes in den poli- ~
‘ tieken strijd? Is niet bijzonderlijk het recht van bestaan der I
I theologische faculteit aan ’s lands hoogescholen eene veel be- I
_ stredene zaak? Hierover het woord te voeren zoude hier
l misplaatst zijn. ln een academisch auditorium behoort toch .
i· de politieke kwestie als zoodanig niet behandeld te worden.
1 Alleen dit wil ik· zeggen dat tot aanvaarding van een theolo- i
j` gisch leerambt aan een onzer hoogescholen heden ten dage,
ik zeg niet meer moed vereischt wordt dan vroeger , maar -­­­
j want moed is de vrucht van overtuiging , - eene vaste overtuiging
l noodig is dat de theologische wetenschap in den cyclus der weten-
j j - schappen niet mag gemist worden of die cyclus wordt ver- · G
I · broken en daarmede de band die alle wetenschappen verbindt. `
`* ._ De gronden voor die overtuiging uit te spreken mag voor-
zeker niet ontijdig geacht worden en passend voor eene gelegen-
head eie deze.
Immers ook de politieke kwestie wordt in den grond beheerscht y
door eene andere, eene zuiver wetenschappelijke. De twijfel ‘ i
G een het‘ recht van bestaan der theologische faculteit rust op
. den twijfel aan het wetenschappelijk recht der theologie zelve. V
Is het niet zoo, dat zij die te voren regivm heette, thans ter
nauwernood als rmcilla geduld wordt, dat men ja, het gods-
dienstig geloof laat gelden, maar eene wetenschap des geloofs,
eene wetenschap omtrent God en goddelijke zaken niet? De
_ wetenschap -­ zoo _wordt beweerd - heeft alleen te doen met
verschijnselen , met hunnen samenhang, niet met hun laatsten
. en diepsten grond. Deze is onnavorschbaar. gDe leerstof van
~ hetgeen men tot hiertoe theologie noemde , worde verdeeld onder
j. i de hoofdstukken, philologie, historie, philosophie, maar wat
die leerstof samenhield, de religieuse idee, dat is de idee van ‘
God en van zijne betrekking tot de wereld in het algemeen,
T
i
. ,»·«*
e«e~­­ee..eeemeee..-.... .... ... . er r .... i .... . te j e e _ ,.,,