HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 10.47 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

je ` E
E l
l T
l l
s W
· Zoo wordt in Duitsohland geoordeeld , in Duitschland, het
land der universiteiten bij uitnemendheid , het land , Waar,
i 4 ondanks al de verscheidenheid van stammen en wat ook tot _
hiertoe Noord en Zuid gescheiden had gehouden, lang vóór de ·
E politieke eenheid, de universiteiten een middenpunt van ver- I
eenigipg waren. ln haar toch vond de rcspuálzm Ziáemia eene _
E organisatie , die , boven de beklemmingen van den Polizei-slaat
i verheven, haar republikeinsch karakter handhaafde en het ideaal _ i·
. ; van vrijheid en gemeenschap, van een Ukoninklijk ch1·istendom" 1
V zocht te verwezenlijken. Ook daar thans klachten over
,,ZensyaZz'z‘áerzmy" en een zoeken van waarborgen tot behoud der
_ gemeenschap. _ ·
Ook daar! Ik heb het oog op Nederland, waar de univer­ l
siteiten, hoezeer ook geëerd, toch nietdie centrale beteekenis p
hebben voor het nationale leven als in Duitschland; waar de I
philosophische geest, die het gesoheidene verbindt, zooveel `·
zwakker is , waar bovendien de begrippen over onderwijs in i
l het algemeen, over hooger onderwijs in het bijzonder, meer
dan in Duitsehland den invloed hebben ondergaan der fransche
universitaire indeelingen of liever afscheidingen van vakken.
Kan men zelfs wel ten onzent op alle universitaire sympa- Z
i thiën rekenen , wanneer men op dien band aller wetenschappen ’
wijst? Wordt de wijsgeerige grond , waarin zij alle wortelen , _
· algemeen erkend? Indien dit zoo ware, waarom wordt dan
de studie. der wijsbegeerte zelve , als afzonderlijk vak van we-
tenschap, zoo kennelijk verwaarloosd?
Evenwel meer dan zij, deelt de wetenschap , tot wier be-
oefening en vertegenwoordiging in uw midden ik heden geroepen
word, in dien ongunst der openbare meening en ondervindt den ·
invloed der strooming die van de studie der onzichtbare dingen
naar die der zichtbare afvoert. _.
Geëerde Toehoorders! Den stand der zaken , of liever den
strüd der meeningen in toongevende kringen in ons vaderland,
r
E