HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 46

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 10.48 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

l ä

? 1
! R
! . l
i Edel`Groot Achtbare Heeren, Curatoren dezer Hoogeschool! t
jj? ` Hoogwelgeboren Heer, Secretaris van het College van
t Curatoren! R
Hooggéleerde Heer, Rector Magniiicus, Hooggeleerde t _ j
Heeren Professoren, zeer geachte Ambtgenooten!
Edel Achtbare Heeren, aan wie het bestuur van deze j
_ E Stad of de handhaving van het Recht is toevertrouwd!
j Weledele Zeergeleerde Heeren, Doctoren in de verschillende
" J Faculteiten!
Weleerwaarde Heeren, Godsdienstleeraren! iig
» Weledele Heeren, Studenten aan deze Hoogeschool! en ·
. voorts gij allen, die deze plechtigheid met uwe tegenwoor-
digheid vereert! i `
` Geachte Toehoorders! te r
Vóór ruim drie jaren werd aan eene der duitsche universi-
! teiten, door eenen hoogleeraar in de bespiegelende wijsbegeerte,
4 bij eene gelegenheid als deze, in eene rede over de gemeen-
' schap der faculteiten (‘), de opmerking gemaakt dat dit onder-
werp in den laatsten tijd meer dan vroeger in academische ·
redenen behandeld was geworden. De oorzaak van dit ver- _
schijnsel lag, naar den redenaar, in het gevaar, waarmede , J
j door de toenemende arbeidsverdeeling in ieder vak en den ijver
voor détail-onderzoek, de wetenschap in haar geheel bedreigd
· werd , namelijk dat de gemeenschappelijke band, die alle we-
T tenschappen verbindt, zou worden uit het oog verloren en
i daarmede het zedelijk karakter der wetenschap prijsgegeven.
l t
t
<“#--»­­­-»d ._».m-nr C, . _ o - .. .- . cr--.~r. ,... -_.~n;n,._M,.o,,_Mt,.t `r.o ,