HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 10.02 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

{M ' 35 _ j ä
van het hooger onderwijs baten, die wij verlangende tege- M _ ‘
moet zien? Wat zal het ons dan baten, of het aantal van
Q vertegenwoordigers der bespiegelende wijsbegeerte aan iedere u . I
l hoogeschool vier maal grooter wordt, dan het nu is, indien
er aan dezelfde hoogeschool naast den geestverwant van Op-
zoomer geen Herbartiaan, geen Hegeliaan, geen volgeling van
Schopenhauer of von, Hartmann, geen Positivist, geen geest-
à` verwant van Lotze mag worden aangesteld, ten eindeï_aan_.de
. studenten de moeite te besparen van tusschen hetja van den .
een en het neen van den ander met eigen wikkend en wegend
oordeel een keuze te doen! Mijne Heeren; in mij zult gij een
werkelijk voorstander van vrije en onbekrompen studie leeren
i kennen. Mij verheugt het, dat mijne hoorders nog iets anders
` dan mijne onafhankelijke theologie op voortreffelijke wijze zul- I
len hooren voordragen. Wie vrij en onbekrompen oordeelt, en _ 4
ir _ mijne zienswijze, nadat hij haar goed leerde kennen, niet
i kan aanvaarden, hij is mij liever dan een onoordeelkundig W
` ` slaafsch volger. _ Welk vak van wetenschap gij ook beoefent,
nl Q indien gij het zoekt te doen met zelfstandigheid en onbe­
, krompenheid, leerende van uwe hoogleeraren allereerst uit _
rtl ' Glgêïl óOg€l1 136 Zl€l'1 GH Blgêll lTI'1H1GI` HIBGT geoefend V€I'SlZ&ï1d
zelven te gebruiken, dan zullen wij elkandersvwetenschappelijke i
vrienden worden, van deze hoogeschool blijven dan uitste-
kende en veelbeloovende jonge mannen uitgaan in de maat-
schappij, en onze Groninger hoogeschool zal dan haar `
{ ouden onbetwisten roem zeker blijven handhaven. _" ,
Ik heb gezegd. l
I
A