HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 10.03 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

34, jj
is de voorstelling van een student, waarvan, die bedenking uit-
ging? Immers dat een student, als een kneedbaar wassen- j
· beeld, de indrukken, die hij van zün leermeesters ontvangt, " K
­ zonder den weerstand van eigen oordeel onveranderlijk ge-
trouw opneemt en bewaart. Daarom moeten de hoogleeraren
in hun onderricht uitgaan van eenzelfde standpunt en ziens-
· wijze. - Maar lezen studenten dan geen geschriften, die
standpunt en zienswijze van hun hoogleeraren weerspreken? t`
Verdienen zij den eernaam_ van student, die te Leiden nooit =
een in orthodoxen geest geschreven boek, en te Utrecht
nooit een boek van modernen in handen nemen en bestudee-
ren'? Tenzij men een Index van orthodoxe boeken te Lei-
den en te Utrecht van moderne boeken wil invoeren, moet ,
men de stelling verdedigen, dat studenten niet vrij en zelf- l
` standig kunnen en mogen lezen, of, dat het ond`erwijs van
den professoralen catheder zoo veel gezag moet hebben bij l
de studenten, dat zij het moeten behartigen juist zóó als ’t I
hun wordt gegeven. Is het een zoo wel als het andere te i
onzinnig om een woord ter wederlegging te verliezen, dan j
meen ik recht te hebben als ik zeg, dat er in soinmiger t
oordeel over die gelijktijdi.ge benoeming een geringschatting Y '
van vrije en onbekrompen studie aan onze hoogescholen
doorstraalde, die beleedigend is voor den Nederlandschen
studentenstand. Hoe_, er zouden in onze natuurwetenschappe-
lijke, geneeskundige, rechtsgeleerde, letterkundige facultei­ {
. ' ten geen uiteenloopende zienswijzen over de meest belangrijke
onderwerpen worden voorgedragen, en ook in die faculteiten
l zouden de echte studenten niet alle dingen vrij en onbe­ , ·
krompen mogen onderzoeken! Indien de meening over de
studie van echte studenten, welke in sommiger oordeel over
die gelijktijdige benoeming doorstraalde, eens algemeener Q
doordrong, wat zou ons dan de hervorming en uitbreiding
. · pl l l
1 - . I