HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 10.15 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

ii H `
·
T
l .
ll _`
`
l {
ss
l
nimmer uit het oog zal. kunnen verliezen. Van mijne zijde zal _
H de ernstige toeleg niet ontbreken, om U de overtuiging te `
H schenken, dat_ook ik onder de moderne godgeleerden mag
gaan behooren, die gij persoonlijk acht, en over hooge weten-
schappelijke scheidsmuren heen de hand pleegt te reiken van
vereerende toegenegenheid.
WelEclele Heeren , Studenten aan onze Hoogeschool. Wie
zich onder u aan de theologische studiën wijden, zullenjden
geest en de richting van mijnen arbeid aan hunne wetenschap-
pelijke en religieuze vorming te spoedig in de collegiekamer
leeren kennen, dan dat ik er thans breedvoerig over zou
` spreken. Het zal mijn levensgeluk verhoogen, indien gij mü
als een oprecht vriend zult gaan beschouwen, die alles voor
U zijn wil. De opwekking waarmede ik thans totUkom,
H is een opwekking tot alle studenten, eene die ik weet dat `
weerklank vinden moet in studenten zooals zij te Groningen H
i zijn, die met gelijke welwillende belangstelling eergisteren
een orthodoxe en heden een moderne redevoering aanhoor-
· H den. Ik wek U namelijk op tot vrije en onbekrompen studie. ‘
Ofschoon ik daarmede niets anders zeg, dan wat gij van
.uvve verschillende leerrneesters reeds dikwerf hoordet: meent
niet, dat die opwekking te dikwerf kan worden herhaald.
ä Het denkbeeld van vrije en onbekrompen studie is veel minder
> algemeen geëerd in ons vrij en onafhankelijk Nederland,
ig dan men zou mogen verwachten. Het is weder gebleken,
‘ . toen er onlangs meer dan een afkeurende stem opging bij
de gelijktijdige benoeming van een orthodox en een mo-
dern godgeleerde tot het hoogleeraarsambt in dezelfde
faculteit. Mijn ambtgenoot en ik zouden elkanders lessen
onvruchtbaar maken, en hunne discipelen in een ‘aanhou~
s dende slingering brengen tusschen het ja aan de eene en het
neen aan de andere zijde overeen en dezelfde zaak! Wellre
.. .
1