HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 10.15 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

` , l
G T
L
".
l
M {
. V 32
_ t
uittezien in deze stad en in uwen kring. En wat ik van i
U heb ondervonden, die ik bijna allen reeds mocht ontmoe-
ten, moet mij immers met goede verwachting vervullen.
Gelooft, dat ik hier ben gekomen met den ernstigen wensch
u om van U allen veel te leeren. Schenkt mij uwe vriendschappe­
lijke toegenegenheid, en neemt van mijne zijde de verzeke-
ring daarvan aan.
En U wil ik hier mijn openbaren dank brengen, waarde l
u Moltzer, voor al de ondubbelzinnige bewijzen, die gij mij
reeds hebt gegeven, dat de wensch om onze vriendschap,
waarvan in Amsterdam de grondslag werd gelegd, voort-
tezetten en te versterken, zoowel in U is als in mij. U
In ’t bijzonder beveel ik mij ook U aan, waarde ambtge­ Q ’
nooten in de Faculteit van Godgeleerdheid. Voor weinige E
1 maanden kenden wij elkander nog niet persoonlijk; doch nu ij
reeds weten wij, dat wij, ook niettegenstaande het be- _
langrijk verschil in zienswijze, dat er tusschen ons, althans
tusschen den jongsten van u beiden en mij is, zeer zeker l
rekenen mogen op onderling vertrouwen, op wederzijdsche .
oprechtheid en waardeering, met één woord op de humane ,
verdraagzaamheid van wetenschappelijk gevormde mannen.
En, ofschoon niet meer dienstdoend hoogleeraar, zijt gij
­ toch niet buiten onzen kring eerwaardige grijsaard, wien
ik van deze plaats gaarne de hulde breng van mijn onge- '
veinsde hoogachting. Mogen aan U, hooggeleerde Hofstede ti
‘ de Groot en aan uwen veeljarigen ambtgenoot, den vereer­ u __
den Muurling, nog vele jaren van werkzame en voor
U wetenschap en kerk weldadige rust gegeven zijn. Met mijne
zienswijze in theologie en wijsbegeerte sta ik meer aan de
V _ zijde van onzen Muurling dan aan de uwe. Maar ook iii
hierin durf ik mij een geestverwant van Muurling noemen, G
dat ik uwe belangrijke verdiensten jegens wetenschap en kerk
.1 ·