HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 10.13 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

l i
;g

ai
C?
heiligheid en de liefde. Er zweven mij vele namen op
de lippen, aan wier dragers ik mij zoowel door dankbaar- ‘
heid als door vriendschap innig verbonden gevoel. Velen
wier dagelijksche of anders niet zeldzame ontmoeting er
belangrijk toe heeft bijgedragen, dat ik, ook in een zoo
uitgebreiden werkkring als van een Amsterdamsch gods- _
dienstleeraar, de wetenschappelijke studie van theologie en
` philosophie genoeg kon blijven behartigen om, zij het ook met
` schroom, toch niet zonder moed een catheder te beklimmen.
Maar één naam houd ik niet terug, den naam van
` den hoogleeraar Scholten, mijn leermeester sedert mijn
studententijd en mijn trouwen vriend. De overtuiging, _
dat hij mij onder de Nederlandsche professoren wenschte "
opgenomen te zien, onderhoudt mijn moed en geeft mij
aanwas van kracht voor den gevvichtigen werkkring, die mij
wacht. Moge hij nog lang werkzaam kunnen blijven met ·
f A die schaars geëvenaarde, ónverilauwde geestdrift voor de
_ ï grondige beoefening van wijsgeerige theologie, hij de God-
, geleerde, de man van hoofd en van hart, met wiens optreden
een nieuw kenmerkend tijdvak van de geschiedenis onzer Neder-
_ landsche theologie met zeldzamen luister begon. _ · j i
. En nog één naam van wie hier in den geest tegenwoordig wa-
renmoet ik noemen. Mijne moeder leeft nog; in ge_vorderden
maar nog zeer helderen en krachtigen ouderdom. Niet waar,
mijne toehoorders, mijn woord heeft hier weerklank in elken
rechtgeaarden zoon, als ik zeg, dat men zich een zeer voor- P
. spoedige en schoone loopbaan reeds daarom alleen zou kun-
‘ nen toewenschen, omdat er onbeschrijfelijk zalige en zoete
vreugde door wordt uitgestort in het hart van een ware moeder?
` Zoo is er dan, geëerde ambtgenooten, voor mij, die veel _
vrienden en een hooggewaardeerden werkkring moest verlaten, ‘
wel reden om naar eenige vergoeding voor al die verliezen

N l