HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 10.13 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

. U Y ` M
nl
` S
s
ao i
om uwe zorg voor onze hoogesohool te waardeeren en, zoo­"
veel als van mij kan afhangen, te ondersteunen. Het is
mij niet onbekend, dat er onder Uwelwillende, voor mijn
zeer vereerende, gedachten omtrent mijn persoon .heersch­"
ten, die er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen, dat ik
i aan den Koning door Zijn Majesteits Minister ter benoeming tot
hoogleeraar alhier werd voorgesteld. Neemt de betuiging van _
mijne hartelijke erkentelijkheid voor die welwillendheid met
vertrouwen aan. Het zal het streven van mijn eerzucht zijn `
om het hoogleeraarsambt op de wijze te bekleeden, die Uwe u `
aanmoedigende goedkeuring pleegt te verwerven. Indien "
mij dit maar eenigszins mag gelukken, dan zal de handha-
ving en verbreiding van echten wetenschappelijken zin
' i en van vrij wetenschappelijk onderzoek door mijn profes-
soraat niet lijden. Ik beveel mij in de toegenegen belang-
stelling van U, Edelgrootachtbare Heeren, met vertrouwen aan. _
En ook aan U, Hoogwelgeboren`Heer, Secretaris van het i ,
College van Curatoren, beveel ik mij aan. r `
Hooggeleerde Heeren, Rector en leden van den Acade­ p.
mischen Senaat, waarde ambtgenooten. Terwijl ik mij de
eer zie te beurt vallen van in uwen kring opgenomen te. _
worden, staat het mij weder levendig voor uden geest, hoe .
ik die onderscheiding niet heb kunnen aanvaarden, zonder
de dagelijksche samenleving met een belangrijk aantal van
beminde ambtgenooten en met vele andere zeer waarde _
`vrienden te moeten afbreken. Gij staat mij toe, dat ik voor ·
één oogenblik toegeef aan de weldadige gedachte, ,dat er
hier‘bij deze_ plechtigheid velen uit Amsterdam en van ‘
elders in` den geest tegenwoordig waren, die mij aanmoe­
digden met de verzekering, dat de voortduring van hun `
leerzame vriendschap niet afhankelijk is van de plaats,
waar het veld ligt van onzen arbeidvoor de waarheid, de
. 2;
l