HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 10.43 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

v
.
l waarde aan het goede mag worden toegekend, en ’s menschen
ä wezen niet kan voortleven na dit aardsche leven: wij zouden
ons aan die uitspraken dan onderwerpen. Maar neen, dat »
voldingend bewijs blij ft ontbreken, en moet blijven ontbreken;
K zelve opent de wetenschap ons den weg tot ons idealisme.
Met onbepaalde huldiging van de exacte wetenschap op haar
, eigen gebied, blijven wij gelooven, liefhebben en hopen.
·‘ Mag ik vertrouwen dat mij de aanwijzing gelukte hoe
J onze onafhankelijke theologie, zoowel in hetgeen zij stelt als
in hetgeen zij ontkent, zich aansluit aan de anthropologie
K van onzen tijd'? En als ik mij beroep op de anthropolo­
gische studiën van onzen tijd, ik denk dan aan studiën in
den geest en in de richting van misschien den üjnsten den-
ker en den veelzijdigsten wijsgeer, waarop Duitschland tegen-
{ i woordig roem mag dragen, de studiën van den Göttinger
hoogleeraar Hermann Lotze. Evenmin als die anthropologie
u j houden wij onze theologie voor een reeds afgewerkt stelsel,
· ` dat op bijzondere_punten geen wijziging, en in zijn geheel
x geen volmaking meer zou behoeven. Wij meenen geenszins
2 dat wij de waarheid reeds gegrepen hebben of tooit zullen
. grijpen. Alleen meenen wij reeds genoeg proefhoudende
waarheid te hebben gevonden, om met vertrouwen, door
g de wetenschappelijke methode geleid, naar de bemachtiging
van immer meer waarheid te blijven streven.
Edelgrootachtbare Heeren Curatoren van deze hoogeschool.
ä De plechtigheid, die thans onder uw Voorzitterschap plaats
M heeft, geeft mij de welkome gelegenheid om, bij de aan-
vaarding van het hoogleeraarsambt, aan uw college de
openbare verzekering te geven van mijne bereidvaardigheid