HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 10.43 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

»
i
28
tuur, in de natuur van den niet alleen scherp denkenden `W
maar ook fijn voelenden mensch, een pleidooi ten gunste
van een idealistische levensbeschouwing; een levensbeschou­
wing, waaruit in menschen, die wij voor ons onder de
bevoorrechte rekenen, een godsdienstig­zedelijke levensbe­ ` `
schouwing wordt geboren. Zoo vinden wij op het gebied
van de wetenschap zelve een bodem, waarin metaphysica, Iv
kunst, godsdienstig-zedelijke levensbeschouwing, als ’t ware de
drie ’s menschen hooger leven voedende planten, hare wortels ·
hebben, en waaruit zij opgroeien, om met hare bladeren en =
bloemen voor het menschenleven de vreugden te verhoogen ä
en de smarten te verzachten. Om met hare bladeren en
bloemen het kruis des levens te omhangen, de wonden uit
den strijd des levens te genezen en ons met het leven als de V
‘ weldadigste leerschool te verzoenen. · _
Wij geven dus ook recht van stem aan de oordeelen over
de zedelijke en de aesthetische waarden voor het leven, die n Y
hun wortel hebben in het binnenste heiligdom van het ge- . ·
moedsleven. In de vatbaarheid om met het gevoel de waarde x
E van de hoogste waarheden te schatten en te genieten, vinden 2
wij een lichtstraal uit het grondelooze Licht, een gevolg ,
van onze gemeenschap met den levenden God, in Wien wij
leven, ons bewegen en zijn. Maar, terwijl wij in de anthro­
pologie het recht van de mystiek handhaven, onderwerpen ig G
` wij tevens het gemoedsleven aan den toets van de analysen
en de critiek der empirische psychologie. In niets, dat tot
het gebied van de wetenschap behoort, mag het gemoedsleven
beslissen. Wij eerbiedigen het onbeperkte veto van de
exacte wetenschap, ook al schijnen behoeften van het ge-
moedsleven er door te worden gekwetst. Indien de exacte
wetenschap het voldingend bewijs kon leveren, dat er geen
alomtegenwoordig levend God kan bestaan, geen absolute
l Q.,
ll * ë