HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 10.47 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

,2; _, , M _;, t c , ;22_-·?;«««·¢a~~ ~ /· ~~--·<·-#··~rï«a=ï#-·~zs«·‘;··@,·=~<·o ‘ ‘·
j
ïx ‘
D 2 22

2 wikkeling voorbügaande vreesachtigheid en onkunde, laat l
men, naar onze rneening, recht wedervaren aan een alge-
i · meene wijsgcerige waarheid. Aan deze waarheid, dat men
uitwerkselen en verschijnselen op het veld van de natuur en i
van het geestelijk leven eerst dan, naar den eisch van weten-
. _ schappelijk onderzoek, voldoende kan verklaren, indien men A .
er gronden en beweegredenen voor onderstelt, die werkelijk
in staat zijn om die uitwerkselen en die verschijnselen voort-
tebrengen. Maar toch: grootendeels hangt die uitkomst
L van het onderzoek naar den grond der godsdienst van den
ï invloed af, dien de overtuiging van hare waarde op dat
E onderzoek oefent. Dit is eene door de studie der anthro­·
pologie gestaafde waarheid. En wij komen er voor uit: dit ·,
psychologisch verschijnsel nemen wij ook in ons zelven waar.
Het licht, dat er voor ons op de verschijnselen van gods-
E; dienstig­zedelijk leven valt; de richting, die ons critisch en
analytisch onderzoek naar den grond van die verschijnselen
E neemt; de warmte als van het edelste hartebloed, die wij `
er aan waarnemen: met een woord, onze overtuiging ·
l van het blijvend recht der godsdienst heeft ten laatste ‘
r haar diepsten grond in het eenig standvastige bolwerk tegen
K het scepticisme, in hel geloof in ons zelven, dat is: in het `
. vertrouwen, dat de mensch zich niet bedriegt, wanneer hij
S eene ontsluiering van zijn eigen wezen erkent in een levens- I ‘
gevoel en een levensuiting, waaraan hij zijn hoogste goed _
dankt, den vrede, den moed en den troost, die hem in den
Q, edelsten zin van het woord doen leven. Daarbij is het echter . ‘
ons uitdrukkelijk streven, om in de critische analyse van
ons gemoedsbestaan het toevallige, uit bijzondere levens- `
ervaring en individueele eigenaardigheid voortvloeiende,
te onderscheiden van datgene hetwelk tot de grondtrek­ ·
ken van ons wezen, tot de kenmerken van het menschelijk
ë
t
l
gx., cczl , c c c c g 2 gggg ,»-,,, 2 2 ~2 2 -·~~